Overlijden

Wat u eerst moet weten.

U kunt na het overlijden van een dierbare altijd rekenen op pastorale zorg en praktische hulp van de kerk bij het regelen van de uitvaart. De eerste aangewezen persoon is de predikant.

Deze zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen en bij u op bezoek komen.

Bij zijn afwezigheid kunt u de scriba bellen (Zie contactgegevens)

Wanneer u een uitvaartverzorger hebt ingeschakeld, regelt deze de gang van zaken rond een begrafenis of crematie. Vaak neemt hij het eerste contact op met de kerk om de afscheidsdienst te regelen.

In overleg met de familie wordt de afscheidsdienst in de kerk of een samenkomst elders samengesteld. Wij wille u vragen zowel de predikant als de scriba een bericht van overlijden te sturen. 

 

Beschikbaar

Gemeenteleden van wie een geliefde overleden is, kunnen rekenen op het medeleven en de pastorale steun van de gemeente. 
Voor de afscheidsdienst kun leden gebruik maken van het kerkgebouw van de GKNN en de diensten van de predikant bij het leiden van deze samenkomst.

Ook voor een samenkomst in een crematorium of een andere stijlvolle ruimte kunt u rekenen op de pastorale bijstand van uw predikant, alsook bij het afscheid op een begraafplaats. 
Juist op momenten van verdriet en afscheid wil de kerk present zijn.

 

Overlijdensbericht

In de eredienst op de eerste zondag na het overlijden kondigt de dienstdoende voorganger dit heengaan af. 
De naam van de overledene wordt genoemd in het midden van de gemeente.

Vervolgens zal er een lied gezongen worden, dat door de familie kan worden opgegeven.
Ook tijdens de gebeden gedenken we ons gestorven gemeentelid. We bidden om kracht en troost voor de nabestaanden. 

 

Contact

Regel is dat na het overlijden van een gemeentelid de uitvaartverzorger namens de familie contact opneemt met de predikant of de scriba.
Natuurlijk kunt u dat ook zelf doen. 
In overleg wordt het tijdstip van de dienst van Woord en Gebed of een andere afscheids-samenkomst afgesproken. 
De uitvaartverzorger brengt vervolgens de koster op de hoogte. 
De kerk draagt in geval van een dienst of samenkomst in de GKNN zorg voor een koster, een organist en de aanwezigheid van leden van de kerkenraad. 
Ook voor een liturgieboekje kan de kerk zorgen. 
Contactpersoon voor de gang van zaken rond en in de kerk is de koster. 

 

Invulling van de uitvaartdienst

Nadat de uitvaartverzorger zijn zaken geregeld heeft met de familie, vindt er overleg plaats tussen de familie en de predikant/gastpredikant over de inhoud van de dienst of de samenkomst. 
Er is gelegenheid om aan te geven welk Bijbelgedeelte gelezen en welke liederen gezongen zullen worden in de geest van de overledene. 
Er is ruimte voor familieleden om zelf bij te dragen aan de invulling. 
Verslagenheid en verdriet krijgen hun plaats, maar ook dankbaarheid voor wat de overledene betekend heeft in de familiekring, de gemeente en de maatschappij.

 

Dienst van Woord en gebed

De familie kan kiezen voor een officiële kerkdienst van rouwdragen en gedenken, waarin de predikant of een gastpredikant naar keuze voorgaat. 
De kerkenraad maakt zijn verantwoordelijkheid voor de dienst duidelijk door de aanwezigheid van ambtelijke vertegenwoordiging in de vorm van een ouderling van dienst en een diaken. 
In de kerkdienst staan de lezing uit de Bijbel en de preek centraal.
Er is ruimte voor een 'In memoriam' dat de verkondiging niet overvleugelt.
De liederen of muziekstukken zijn in overeenstemming met de inhoud en de stijl van de dienst.
De preek zal persoonlijk zijn.

 

Samenkomst of eigen bijeenkomst

De familie kan meer voelen voor een afscheidssamenkomst met een pastoraal karakter, dan een kerkdienst. 
Die mogelijkheid biedt de verantwoordelijke kerkenraad ook graag aan. 
De predikant gaat voor of een andere voorganger.
In een dergelijke samenkomst heeft de familie meer invloed op de invulling. 
Een andere mogelijkheid is dat het kerkgebouw aan de familie wordt verhuurd voor een bijeenkomst die niet van de kerkelijke gemeente uitgaat.
Daarvoor draagt de kerkenraad geen inhoudelijke verantwoordelijkheid. 
Uiteraard zullen in deze twee gevallen ambtsdragers op persoonlijke titel aanwezigheid zijn, om onze betrokkenheid als kerk kenbaar te maken.  

 

Vooraf

In geval van een dienst of samenkomst in de kerk wordt de naaste familie vóór aanvang van de dienst in de consistorie van het kerkgebouw verwacht. 
Net voordat de familie de overledene de kerk binnen zal geleiden, spreekt de ouderling van dienst een kort gebed om kracht en moed uit. 
Over de gang van zaken rondom en in de dienst wordt u van te voren geïnformeerd.

 

Daarna

Als de dienst en de begrafenis of crematie achter de rug zijn en de moeilijke periode van rouw aanbreekt voor de naaste familie, kunnen de betrokkenen een beroep doen op pastorale begeleiding. 
In ieder geval zal de ouderling en de predikant aandacht schenken aan het gemeentelid dat het meest getroffen is door het heengaan van een dierbare. 
In het kerkblad verschijnt een kort 'In Memoriam'
Op de laatste zondag van het kerkelijke jaar in november zal de naam van de overledene, samen met die van andere overledenen van het afgelopen kerkelijke jaar, in een speciale dienst klinken. 
Nabestaanden worden tegen die tijd per brief voor deze gedachtenisdienst uitgenodigd.

 

Een betrokken kerk

De manier waarop over de organisatie en afspraken rond een overlijden hierboven geschreven is, kunnen bij u de indruk gewekt hebben, dat u in dezen te maken hebt met een zakelijk ingestelde gemeente. 
Zaken moeten vaak voor de duidelijkheid en de goede orde nuchter en pragmatisch beschreven worden. 
Dat zal zo zijn, maar ons streven is om op momenten van verlies, afscheid en gemis om u heen te staan met ons medeleven en het geloof in God, wiens liefde sterker is dan de dood.