Geboorte

De GKNN ervaart iedere geboorte als een wonder van God. God is er bij wanneer het nieuwe leven ontstaat en groeit in de moederschoot. "Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven." (Psalm 139 : 13)

Kinderen horen er bij de Heere Jezus helemaal bij. Als teken daarvan worden de kinderen gedoopt. Dit gebeurt meestal in een kerkdienst omdat het feest van de geboorte van een kind de hele gemeente aangaat. De doop betekent: "Vanaf nu hoor je helemaal bij de gemeente van Jezus Christus. Je bent een kind, door God gegeven en je ouders bedanken God er voor, dat Hij jou aan hen heeft toevertrouwd."

De doop van een kind kan aangevraagd worden bij de scriba van de GKNN (Zie contactgegevens) Vervolgens zal er een doopgesprek plaats vinden met de kerkelijk werker waarin de doopbeloften met elkaar worden besproken. Er is gelegenheid voor persoonlijke inbreng, zoals een gedicht, neen lied, een getuigenis of het lezen van een Bijbelgedeelte. In overleg met de kerkelijk werker wordt vervolgens de uiteindelijke orde van dienst samengesteld.

 

De doop van een kind is een stap in geloof waarin je gaat staan in de belofte van God.

God de Vader belooft dat Hij een verbond met jou/jullie sluit en jullie kind(eren) adopteert als Zijn kind(eren). De Zoon belooft dat Hij voor jouw/jullie kind(eren) sterft en opstaat en dit/deze kind(eren) in die gang meeneemt. De Geest belooft dat Hij jouw/jullie kind(eeren) één maakt met Christus zodat zij in Hem gaan delen.

In de doop belooft God ons iets te geven dat er nog niet is. De Vader sluit een verbond met mensen die nog geen verbond met Hem hebben. Hij adopteert mensen die het kind-van-God zijn kwijtgeraakt zijn. 

De Zoon belooft dat zijn dood en opstanding niet maar ver weg en irrelevant voor ons zijn, maar dat Hij voor ons sterft, dat wij met Hem sterven en begraven worden. Anders zouden we buiten Hem blijven, leven zonder Hem. 

De Geest belooft dat wij één worden met Christus lichaamsdeel worden van zijn lichaam. Zonder dat de Geest dat zou doen, zouden we los van Christus blijven, los van zijn lichaam – de gemeente.

Verbindend element in alle drie de beloftes is de gemeenschap met Christus. 

De Vader neemt ons op in het nieuwe verbond dat in Christus bestaat (Christus is het nieuwe verbond, lees bijv Jesaja 42 : 6; 49 : 8), wij delen in het zoonschap met Christus de Zoon.

De adoptie betekent gaan delen in de Vader-Zoon relatie die Jezus met God heeft. 

De Zoon maakt dat we één worden met Hemzelf en gaan delen in zijn geschiedenis. En de Geest maakt ons één met Jezus zelf.

 

De doop markeert dus een overgang, die heel mooi naar voren komt in Romeinen 6 : 3 (in Christus ingedoopt worden) en in Galaten 3 : 27 (in Christus gedoopt worden): de overgang van het buiten Christus zijn naar het in Christus zijn.

Van het in de oude schepping geboren worden naar de nieuwe schepping in Christus.

Van het in zonde ontvangen en geboren zijn naar de vergeving en het nieuwe leven in Christus.

Van het midden in de dood liggen naar het leven in Christus.

Als de doop een zegel op een belofte is, dan is het een zegel op die belofte: jij mag de overgang maken en daar ga Ik voor zorgen – de overgang van buiten Christus naar in Christus. De doop belooft een nieuwe geboorte.

Wie gewend is aan het verbond en de belofte van het verbond, vergeet zo maar dat de doop over die overgang gaat.

Dan wordt het crisisloos.

Je hoort bij het verbond – welkom.

Je hoort er pas bij als Gods handtekening officieel gezet is.

Je hoort er pas bij als God heeft gezegd: omdat jouw ouders geloven, beloof ik het jou ook.

Dan is de betekenis van de doop als verbondsteken tenminste weer duidelijk.

Als doopouders ontslaat het je echter niet van de verantwoordelijkheid om het kind in geloof, hoop en liefde op te voeden. Je belooft, dat je jouw/jullie kind(eren) het christelijk geloof zult voorleven. Dat je er alles aan zult doen om dit kind/deze kinderen vertrouwt te maken met het leven vanuit Gods beloften zodat er eens een eigen vrijwillige keuze mogelijk is om de Heere God te dienen en de Heere Jezus te volgen.