Fundament vervolg

 

 

 "En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. " (Filippenzen 2:8-11 HSV).

De GKNN is er niet alleen dankzij Jezus Christus, maar ze is ook het eigendom van Hem. Wij zijn, als leden van deze gemeente, gekocht met het kostbaar bloed van Christus (1Petrus 1:18).

De kerk, als belichaming van de relatie met God, is er al vanaf het begin van de wereldgeschiedenis en zij zal er zijn tot de laatste dag toe.

Bij het begrip "kerk" gaat het niet om een ruimte van stenen, hout en glas. Het woordje "kerk" staat overigens niet eens in de Bijbel (kuriake = wat van de Heere is), wel het woordje "gemeente" (ecclesia = zij die eruit geroepen zijn). Vooral het woord "koinonia"drukt uit hoe wij gemeente willen zijn. Een gemeenschap van broeders en zusters, die zich omgevormd weten tot mensen, die leven uit genade, gerechtvaardigd door God in Christus.

God zal er door alle tijden heen voor zorgen dat er gelovigen op deze aarde zijn die in een nauwe relatie met Hem leven en Zijn gemeente op aarde vormen. Daarop wijst de Heere Jezus als Hij Zijn discipelen uitzendt om de boodschap van het Evangelie door te vertellen aan andere mensen en hen tot volgeling van Hem te maken.

"En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. " (Mattheüs 28:18-20 HSV)

In gehoorzaamheid aan deze opdracht van Jezus Christus zijn de apostelen uitgegaan om het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen in de wereld. Overal waar mensen tot geloof kwamen werden kleine gemeenten gesticht. Zo ontstonden er christelijke gemeenten op allerlei plaatsen, in allerlei culturen, in verschillende talen en onder verschillende volken.

Wij geloven dat de Heilige Geest doorwerkt tot op de dag van vandaag.

En zo herhaalt zich de geschiedenis van een kleine tweeduizend jaar geleden waar mensen tot geloof kwamen, christen werden en een christelijke gemeente vormden.

De belijdenisgeschriften

Door alle eeuwen heen heeft God er voor gezorgd dat er een christelijke gemeente op deze aarde was. Maar er zijn perioden aan te wijzen in de geschiedenis waarin de gemeente van Jezus Christus het zwaar te verduren heeft gehad tegenover allerlei dwaling en tegenstand; van binnenuit en van buitenaf.

Kort na het ontstaan van de eerste christengemeenten lezen we al in de brieven van Paulus dat hij verschillende dwalingen weerlegt en mensen oproept zich te houden aan de 'gezonde' leer en het geloof in Jezus Christus (2 Tim. 4:3).

Na hem zochten andere Bijbelgetrouwe christenen naar antwoorden in de Bijbel om misvattingen en dwalingen te weerleggen. Door de loop der eeuwen hebben wij zo de beschikking gekregen over een schat aan informatie en studiemateriaal dat een weerlegging vormt tegen dwalingen die zich ook in deze tijd, soms in een nieuw jasje, kunnen voordoen.

Deze schat aan informatie noemen we de belijdenis van de kerk. Ze vormen op basis van de Bijbel de belijdenis van de GKNN als gemeente van Jezus Christus.

De waarde van de belijdenisgeschriften

De GKNN belijdt haar geloof. 'Belijden' betekent vanuit de Bijbel: 'hetzelfde zeggen'. De belijdenisgeschriften moeten dus hetzelfde zeggen als de Bijbel. Ze zijn een korte samenvatting van de Bijbel als weerwoord tegen bepaalde dwalingen en misvattingen.

De waarde van een belijdenis ligt in het uiterst nauwkeurig naspreken van de Bijbel. Daarbij beseffen we dat de formuleringen uit een belijdenis feilbaar kunnen zijn, echter de Bijbel niet. Wij geloven, dat de Bijbel onfeilbaar is, alhoewel deze door mensenhanden is geschreven en overgeschreven en daardoor onderhevig aan fouten, maar geïnspireerd door God via Zijn Heilige Geest.

Als zich in deze moderne tijd nieuwe vragen voordoen waarop eerdere belijdenisgeschriften geen direct antwoord geven, kan de gemeente haar houding opnieuw bepalen vanuit de Bijbel. De GKNN heeft de taak om de waarheid van de openbaring van God in Zijn Woord te verstaan, te bewaren, uit te spreken, te verdedigen, maar ook om positief te belijden wat de inhoud van de gezonde Bijbelse boodschap is.

De GKNN als gemeente van Jezus Christus heeft een duidelijke boodschap die vooral in deze tijd helder gecommuniceerd dient te worden. In 1 Petrus 3:15 staat: "En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied."

De verhouding tussen de Bijbel en de belijdenis

De belijdenissen mogen nooit een plaats krijgen 'boven' de Bijbel. Zij hebben een van de Bijbel afgeleid gezag. De Bijbel is in principe compleet en voldoende. Maar de belijdenissen geven de gemeente van Jezus Christus uitdrukking aan datgene, wat zij op grond van de Bijbel, gelooft. Samengevat kunnen we het doel van belijdenissen omschrijven in de volgende drie punten:

1. In de belijdenissen geeft de gemeente van Jezus Christus zichzelf en anderen rekenschap van datgene wat zij op grond van Gods Woord gelooft.

2. In de belijdenissen wijst de kerk de Bijbelse leer duidelijk aan en bewaart zij de eenheid van het geloof tegenover opkomende dwalingen.

3. In de belijdenissen bewaart de gemeente van Jezus Christus de erfenis van de Bijbelse leer die zij ontvangen heeft van het voorgeslacht, om die over te geven aan de komende geslachten en zo de kennis van het geloof voort te planten.

Welke belijdenisgeschriften erkennen wij?

De GKNN erkent zes belijdenisgeschriften: drie algemene en drie die zijn ontstaan na de Reformatie.

De drie algemene belijdenisgeschriften zijn:

1. De Apostolische geloofsbelijdenis (2e eeuw na Chr.) is voor het grootste deel ontstaan in de tweede eeuw na Christus. Zij geeft de apostolische leer weer in haar meest eenvoudige vorm. Deze belijdenis is ontstaan uit een oude doopbelijdenis in Rome, waarin de drie-enige God heel duidelijk beleden werd.

2. De geloofsbelijdenis van Nicéa (4e eeuw na Chr.) heeft haar naam te danken aan een stad in Klein Azië met deze naam. In 325 werd daar een concilie gehouden waar de godheid van Christus werd beleden tegenover het Arianisme, dat de godheid van Christus loochende. De eigenlijke geloofsbelijdenis van Nicéa is echter niet op het concilie van Nicéa vastgesteld, maar op dat van Constantinopel in 381.

3. De geloofsbelijdenis van Athanasius (5e eeuw na Chr.) is genoemd naar Athanasius (295-373), bisschop van Alexandrië. Hij heeft het in het bijzonder opgenomen voor de belijdenis van de drie-eenheid. De belijdenis zelf is waarschijnlijk niet van Athanasius, maar wel de vrucht van de discussie die Athanasius voerde, onder andere tegen het Arianisme. Arius loochende de drie-eenheid.

Naast deze drie belijdenisgeschriften, die ontstaan zijn in de oude kerk, kennen wij ook drie belijdenisgeschriften, die stammen uit de tijd van de Reformatie of vlak daarna (begin 16e eeuw). Reformatie wil zeggen: 'hervormen, reorganiseren, verbeteren of herijken'. In de tijd van de Reformatie was de Bijbel onder een dikke laag stof terechtgekomen en werden kerkelijke regels boven de Bijbel gesteld. De Reformatie zelf heeft de belijdenissen van de eerste christenen volledig aanvaard en geheel verwerkt, maar ze toegespitst op de theologische problemen die toen aan de orde waren.

De drie belijdenisgeschriften die na de Reformatie zijn ontstaan:

1. De Heidelbergse Catechismus. Deze is in 1563 opgesteld door Caspar Olevianus en Zacharias Ursinus, in opdracht van keurvorst Frederik III van de Palts, ook wel Frederik de Vrome genoemd. De Catechismus is opgesteld in Heidelberg en oorspronkelijk bedoeld als leerboek voor de kerk, de school en vooral voor onderwijs onder jongeren. Het is een puntige samenvatting van de geloofsleer.

2. De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Deze werd geschreven door Guido de Brès en in de nacht van 1 op 2 november 1561 over de muur van het kasteel te Doornik (Zuid België) gegooid. Ze was gericht aan koning Filips II van Spanje en is een verdediging van het christelijk geloof zoals de Reformatie dat belijdt.

3. De Dordtse Leerregels. Deze zijn opgesteld door de nationale synode van Dordrecht in 1618/1619. Deze 5 artikelen zijn een antwoord op de stellingen van de remonstranten. De Dordste Leerregels stellen dat mensen alleen zalig kunnen worden door de roeping van God in Zijn Zoon Jezus Christus.

Zo voelt onze gemeente zich nauw verbonden met de kerk van alle eeuwen. De apostel Paulus schrijft dat wij alleen 'samen met al de heiligen' kunnen verstaan de breedte en lengte en diepte en hoogte van de liefde van Christus (Ef.3:18)

Zo willen wij als GKNN gebruik maken van wat God ons in de loop der eeuwen beschikbaar heeft gesteld tot bevordering en uitbreiding van Gods Koninkrijk.

Vijf kernpunten van de Reformatie

Er zijn vijf belangrijke kernpunten die tijdens de Reformatie centraal stonden. Deze 5 kernpunten zijn voor ons als GKNN erg kostbaar.

1. Alleen de Bijbel (Sola Scriptura)

Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is. Uit de Bijbel kunnen we leren hoe we moeten geloven en leven. Er is niets dat boven of naast het gezag van de Bijbel staat. Om te weten wat de Bijbel zegt over ons geloof en leven, is het belangrijk 'thuis te zijn' in de Bijbel. Wij willen daarom blijven leren uit de Bijbel. In de gemeente, in de gezinnen en in ons persoonlijk leven.

2. Alleen genade (Sola gratia)

Wij geloven dat God ons het grootste en meest kostbare geschenk heeft gegeven wat een mens maar kan krijgen: De verlossing van onze zonden door Zijn Zoon Jezus Christus. Jezus heeft in onze plaats de straf op de zonde en schuld gedragen. Dit genadegeschenk biedt Hij ons gratis aan! Het is belangrijk dat we ons iedere keer weer realiseren dat we bij God onze redding niet hoeven te verdienen. We mogen zijn genade dankbaar aannemen. Vol vertrouwen kunnen we door onze daden onze dankbaarheid en liefde tot God en medemensen tot uitdrukking brengen. Bij het vieren van het Avondmaal, denken we samen aan wat Jezus voor ons heeft gedaan en laten we zien dat we deze genade van God willen ontvangen en er dankbaar uit leven.

3. Door geloof alleen (Sola fide)

Wij geloven dat de enige manier om tot God te komen, is door te geloven in Zijn Zoon Jezus Christus. Alleen als we door het geloof één met Jezus zijn, staan we in de goede verhouding tot God. Dit geloven we als gemeente én persoonlijk. Ons geloof moet blijken uit onze daden, maar die zijn geen voorwaarde om tot God te komen. Dit geloof geeft ons troost, sterkte en rust. Dat gunnen we ook anderen, maar het is niet iets dat we aan anderen kunnen geven. We mogen getuigen van ons geloof tegenover andere mensen, maar (God) de Heilige Geest is degene die overtuigt.

4. Christus alleen (Solo Christo)

Wij geloven dat alleen Jezus Christus ons volledige vertrouwen waard is. In Hem moet je geloven voor verlossing en behoud. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Ons hele leven staat in het teken van die verlossing. Wij leven met Jezus, van dag tot dag. Daarom is het belangrijk om elke dag te beginnen en te eindigen met Hem en Hem te volgen in alles wat we doen. Hij is de mens zoals God die in Zijn schepping bedoeld heeft.

5. God alleen de eer (Soli Deo gloria)

Wij geloven dat alles wat leeft, heel de schepping, is geschapen ter ere van God. Hij behoort in het centrum van ons leven te staan. Ons levensdoel is Hem te verheerlijken, want daarvoor heeft Hij ons gemaakt. Alles wat wij doen, tot de kleinste dingen toe, kunnen we doen tot eer van God. Wij willen leren dit tot een levenshouding te maken en we moeten elkaar helpen ons daar steeds bewust van te zijn.

Wat geloven wij?

 • Wij geloven in één God: de Schepper van hemel en aarde. Hij is geest, één in wezen, bestaande in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij is eeuwig, onveranderlijk, alwetend, almachtig, alomtegenwoordig, oneindig in liefde, waarheid en trouw, volmaakt in wijsheid, rechtvaardigheid en heiligheid.
 • Wij geloven in Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, die ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, waarachtig God en mens is.
 • Wij geloven dat Jezus, om ons met God te verzoenen, gekruisigd en gestorven is, dat Hij lichamelijk na drie dagen is opgestaan uit de dood en dat Hij is opgevaren naar de hemel, waar Hij nu zit aan de rechterhand van God de Vader.
 • Wij geloven in de wederkomst van de Heere Jezus Christus, het rechtvaardig oordeel over de ongehoorzame schepping en het herstel van alle dingen door God de Vader.
 • Wij geloven in de lichamelijke opstanding van alle doden, sommige om eeuwig te leven, anderen om eeuwig veroordeeld te worden.
 • Wij geloven in de Heilige Geest, Zijn persoonlijkheid en Zijn werk van wedergeboorte en heiliging.
 • Wij geloven dat de gehele Bijbel het Woord van God is, geïnspireerd door de Heilige Geest en daarom een onfeilbare openbaring, de bron en leidraad is voor geloof en leven.
 • Wij geloven dat de mens, naar het beeld van God geschapen, door eigen schuld in zonde is gevallen. Dat allen schuldig en verloren zijn, en absoluut onbekwaam om zichzelf te redden door middel van eigen werken.
 • Wij geloven dat wij alleen door genade gered worden, door het geloof in het plaatsvervangend lijden en sterven van Jezus Christus aan het kruis op Golgotha.
 • Wij geloven in het bestaan van satan, de veroorzaker van de zondeval en wij geloven in zijn eeuwige veroordeling en eeuwige straf.
 • Wij geloven dat de wereldwijde Gemeente van Jezus Christus alleen gevormd wordt door hen die gekocht, gewassen door het bloed van Jezus en wedergeboren zijn door de Heilige Geest.
 • Wij geloven dat gelovigen in dit leven geroepen zijn om God met hun hele hart, met hun hele verstand en al hun krachten lief te hebben en hun naaste als hun zelf.