Beleidsplan 2019 – 2024

 

Gereformeerde kerk Nieuweroord / Noordscheschut.
Drostenraai 41, 7914 RT Noordscheschut tel. (0528) 343277

 

Gereformeerde kerk Nieuweroord/Noordscheschut zoekt verbinding

 De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk Nieuweroord/Noordscheschut is in 1877 begonnen in een schuur aan de Middenraai (Nieuweroord). 

Daar kwamen op zondag enkele tientallen ‘kerkgangers’ bij elkaar. 
De gereformeerden die hier en om het veen woonden moesten voor hun kerkgang naar Hoogeveen, naar de Afgescheiden kerk.
Om hen af en toe deze lange wandeling te besparen en ook om mensen die minder goed ter been waren de gelegenheid te bieden een kerkdienst mee te maken, kwam men hier onder leiding van een predikant uit Hoogeveen bij elkaar. 
In 1891 werd er een Gereformeerde school geopend. Dit werd toen de locatie waar men bijéén kwam. De school was het begin van een eigen organisatie want in 1904 werd een eigen kerkgebouw officieel ingewijd. 
Op 1 januari 1905 werd de kerkelijke gemeente officieel geïnstitueerd.     

 

Voorwoord
Een beleidsplan schrijven is niet het eerste waar men aan denkt als men over de kerk, de gemeente en haar activiteiten denkt. 
Toch is het goed om op papier te zetten wat voor gemeente wij zijn en wat wij als gemeente willen. 
Tevens vraagt de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland van iedere plaatselijke gemeente een beleidsplan. 
Dit nieuwe beleidsplan volgt het oude plan op dat vigerend was sinds 2013. 
De opzet is besproken in de kerkenraad en gecommuniceerd met de gemeente. Daarna is het door de kerkenraad vastgesteld voor een periode van vijf jaar. 
Jaarlijks zullen de verschillende ambten, maar ook de kerkenraad, bekijken of we op koers liggen voor de gewenste situatie.
“Door gebrek aan visie gaat het volk ten onder”, zegt het boek Spreuken. Door dit beleidsplan hebben we geprobeerd richting te geven voor de weg waarop we willen lopen.

 

Januari 2019. 

 

Kerkenraad Gereformeerde Kerk 
Nieuweroord/Noordscheschut. 

 

 

Onze Gemeente 

 

 

 

In het ‘logo’ van de Gereformeerde Kerk Nieuweroord/Noordscheschut lezen we de Latijnse woorden:  ‘Laudate dominum omnes gentes’. 
Het zijn Latijnse woorden ontleend uit Psalm 117 waar we lezen: ‘Looft den Heere, alle heidenen; prijst Hem, alle natiën! Want Zijn goedertierenheid is geweldig over ons, en de waarheid des Heeren is in der eeuwigheid! Hallelujah!

De overstelpende liefde van de HEER wordt in deze psalm geprezen op luide toon. Iedereen moet Hem loven. 
Want zijn liefde voor ons is overstelpend, eeuwig duurt de trouw van de HEER.
Ze wil ook dat heel de schepping in de ervaring van de goedheid van God zal delen. De Psalmist komt daarmee bij de wens die Paulus uitspreekt in het gedeelte waarin hij ook Psalm 117 aanhaalt: ’Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest. (Rom.15:13)
De redding van mensen heeft Jezus alles gekost. 
Daarom zegt Paulus: Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. (Filip 2 : 5) 
De Here Jezus heeft zich helemaal gegeven om anderen te kunnen redden. 
En de gezindheid van de Here Jezus is dus dat we onszelf geven en onszelf inspannen, voor de redding van anderen. 
Daar mag een kerk aan herkenbaar zijn. 
Psalm 117, iedere keer opnieuw werd het gezongen, om de herinnering aan de trouwe God levend te houden. Het is een lied geboren uit dankbaarheid en verwondering, door de diepte heen.Het lied wil iedereen meenemen in het loven van de HEER. De blijdschap moet worden gedeeld. 
Het lied verbindt dan ook mensen. En dat is ook wat de GereformeerdeKerk Nieuweroord / Noordscheschut voorstaat:Verbinding! 

a. GKNN zoekt verbinding -  met God! 
GKNN is niet zomaar een groep mensen. De GKNN is een geloofsgemeenschap. 
Wij zijn met elkaar verbonden door ons geloof. Centraal staat de Woordverkondiging die cirkelt rondom Christus, zijn verzoenend lijden en sterven en zijn opstanding. Wij willen ons in beweging laten zetten door het werk van de Heilige Geest. Schuldbelijdenis en genadeverkondiging vormen veelal een vast onderdeel van de eredienst. Er is verbondenheid met de klassieke belijdenisgeschriften en met de traditie van de kerk. 

Naast de gereformeerde traditie speelt ook de invloed van de evangelische beweging een rol in onze gemeente. Dat is te zien aan het evangelische lied dat onderdeel is van de liederenschat waar we graag uit putten voor kerkdienst en jeugdwerk. Daarnaast is de evangelische beweging ook een belangrijke stimulans voor het gesprek met rand- en buitenkerkelijken.


b. GKNN zoekt verbinding -  met elkaar! 
Als GKNN vormen wij een gemeenschap. We weten ons met elkaar verbonden als leden van een gezin. We hebben elkaar niet uitgekozen, maar omdat we allemaal deel uitmaken van deze gemeente van Jezus Christus, horen we bij elkaar. 
Wij willen werken aan die onderlinge verbinding, ook tussen de verschillende generaties. Samen willen we een netwerk vormen en daar waar dat nodig is: een vangnet.
  

c. GKNN zoekt verbinding -  in de dorpen!

GKNN is niet alleen gemeente van Jezus Christus, maar ook gemeente in de dorpen Nieuweroord/Noordscheschut. De geloofsgemeenschap valt niet op te sluiten binnen de muren van het kerkgebouw. De geloofsgemeenschap maakt deel uit van het dagelijks leven in de dorpen. Wij zoeken steeds naar manieren om bij de samenleving betrokken te zijn.
  
d. GKNN zoekt verbinding – in alle verscheidenheid.

Wij zijn een veelkleurige gemeente en dat willen we weten! Onze gemeente kenmerkt zich door verscheidenheid; in leeftijd, in leefsituatie en zeker ook in geloofsbeleving. Wij willen leren die verscheidenheid als rijkdom te ervaren en naar elkaar te groeien in gemeenschap.Er is het verlangen om dienstbaar present te zijn in de samenleving, zowel dichtbij als ver weg. 

e. GKNN zoekt verbinding – met andere Plaatselijke kerken.

Als GKNN willen we ons actief inzetten voor (meer) onderlinge eenheid en samenwerking van kerkelijke gemeenten in Nieuweroord/Noordscheschut. Over kerkgrenzen heen elkaar vinden in inzet voor een betere samenleving.Dit, in de overtuiging dat dit belangrijk bijdraagt aan een krachtiger christelijk getuigenis in onze samenleving. Samen met de Hervormde Gemeente de Brug horen we als Gereformeerde Kerk thuis in de ene Protestantse Kerk in Nederland. Samen delen we dezelfde missie in onze dorpen. Daarbij willen we ook nauw samenwerken met de Chr. Geref. kerk te Noordscheschut. 
Wij doen dat op basis van wat we samen belijden over het verzoenend lijden en sterven van onze Heiland Jezus Christus. 


Naast het beleidsplan is er de kerkordelijk vereiste Plaatselijke regeling, waarin bepaalde zaken dienen te worden vastgelegd.  

 

 

Inleiding

 

Dit beleidsplan is opgesteld aan de hand van artikel 4 van de kerkorde van de Protestantse kerk in Nederland. In dit artikel worden immers de ‘diensten’ oftewel taken genoemd, waartoe een gemeente geroepen is. Sommige activiteiten worden geheel of gedeeltelijk georganiseerd en/of uitgevoerd door commissies en raden, die daartoe door de kerkenraad zijn aangesteld. De ambtsdragers dragen ieder een eigen verantwoordelijkheid voor bepaalde diensten in de kerk. 
Aan alle genoemde commissies en/of raden werd verzocht te beschrijven wat;

• hun doelstelling is

• hoe zij aan deze doelstelling uitvoering willen geven

• op welke wijze zij, zo nodig, aan de middelen daarvoor komen en of zij van plan zijn om in de komende 5 jaar nog nieuwe zaken te ontwikkelen en/of aan te wenden

Het werk en de plannen van al deze groepen zijn in een aantal bijlagen opgenomen en daarnaar wordt verwezen, waar dat bij een dienst is opgenomen. Getracht is om dit in één bepaalde stijl weer te geven om zo herkenbaarheid bij de hoofdpunten, als hierboven genoemd, te verduidelijken.

Doordat het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen een eigen verantwoordelijkheid hebben zijn hun beleidsplannen niet in deze stijl weergegeven, maar zijn deze zo gelaten zoals ze zijn ingediend.

Dit beleidsplan zal jaarlijks worden geëvalueerd, bijgewerkt en verlengd.

Dit beleidsplan bevat 9 bijlagen te weten:


1. Eredienst 

2. Pastoraat 

3. Het College van Diakenen

4. Het College van Kerkrentmeesters 

5. De Evangelisatiecommissie

6. De Jeugd

7. De Zendingscommissie

8. Organisatie 

9. Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

Hoe is dit beleidsplan tot stand gekomen? Het voormalige beleidsplan was gedateerd en toe aan vervanging en vernieuwing. Elk beleidsveld heeft met zijn/haar achterban informatie aangeleverd. Het resultaat is dit beleidsplan. 
Na goedkeuring door het moderamen is het besproken in de kerkenraadsvergadering, aan de gemeente voorgelegd d.d. 21 november 2018 en voor akkoord ondertekend. Voorstel is dat de kerkenraad dit beleidsplan jaarlijks op de agenda zet om ervoor te zorgen dat doelstellingen verwezenlijkt zullen worden. 
Het beleidsplan heeft een tijdsduur van vijf jaar. 

Handtekening voor akkoord 


Scriba: M. Hommes – Lubbers. 


Voorzitter: A. Bisschop.   


Plaats en Datum: Nieuweroord/Noordscheschut, 20 – 12 -2018.         

  

BIJLAGE 1.  EREDIENST 
         

In artikel 7 lid 1 van de kerkorde staat van de eredienst: “Geroepen door haar Heer komt de gemeente samen tot de lezing van de Heilige Schrift en de prediking van het Evangelie, de bediening en viering van de doop en het avondmaal, de dienst van lofzang en gebed en de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid”.  In de eredienst klopt het hart van de gemeente, hierin vindt de gelovige ontmoeting plaats met de Here God en met elkaar. 

Wij willen als gemeente ook de Here onze God dienen, door: - Hem de eer te brengen in dienen en vieren, door het lezen en leren uit en het luisteren naar Zijn Woord en de viering van Doop en Avondmaal; 
- Lofprijzing, aanbidding en dankzegging in onze liederen en gebeden.
Dit alles om samen als gemeente de gemeenschap der heiligen te ervaren en te delen, ter bemoediging en tot versterking, groei en opbouw van ons geloof. 

Als samenkomsten van de gemeente vervullen de zondagse erediensten een centrale rol in het midden van de gemeente, ze vormen het hart van het gemeenteleven. In die erediensten mogen we elkaar als gemeente ontmoeten en bovenal mogen we als gemeente daarin een ontmoeting hebben met de Here onze God. Deze ontmoeting is alleen mogelijk dankzij het verlossend werk van de Heer van de kerk, onze Heiland Jezus Christus. 


Centraal in de eredienst staat de Woordverkondiging, de verkondiging van het Evangelie en de grote daden van God. De diensten hebben grotendeels een vast liturgisch karakter en kennen naast Schriftlezing en verkondiging,schuldbelijdenis en genadeverkondiging, de viering van de sacramenten, de dienst van de gebeden van dankbaarheid, lofprijzing en aanbidding door het zingen van psalmen, gezangen en geestelijke liederen. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van een scala aan liedbundels. Te denken valt aan: Nieuwe Liedboek 2013, Liedboek voor de kerken 1973, Evangelische Liedbundel, met orgel te begeleiden Opwekking en nog meerdere liedbundels. 
Voor de Schriftlezingen wordt gebruik gemaakt van de NBG- , NBV of HSV- vertaling. 
De keuze wordt overgelaten aan de predikant die voorgaat in de dienst. 

Uitwerking als de “dag des Heren” houdt de gemeente de zondag in ere. 
Elke zondag wordt er een morgendienst gehouden en twee keer per maand een middag- of avonddienst. Diensten zijn soms conform afspraak met andere plaatselijke kerken.  
Tijdens de morgendienst is er kindernevendienst. 
Daarnaast zijn er diensten op de erkende christelijke feestdagen, waaronder ook op Goede Vrijdag, op Oudejaarsavond, de Nieuwjaarsmorgen en op Bid- en Dankdag voor gewas en arbeid. Jaarlijks wordt vier keer het sacrament van het Heilig Avondmaal gevierd. 

Belijdende leden van de eigen gemeente mogen hieraan deelnemen, ook worden gasten die in hun eigen gemeente gerechtigd zijn het Avondmaal te vieren uitgenodigd. Soms wordt er in de 2e dienst opnieuw Avondmaal gevierd voor hen die ’s morgens verhinderd waren en ook is er de mogelijkheid om thuis het Heilig Avondmaal mee te vieren. 
Op de zondag voorafgaand aan de Avondmaalsviering vindt de voorbereiding plaats.
De bediening van de Heilige Doop vindt plaats in overleg. Nadat de ouders bij de pastor de doop hebben aangevraagd vinden er voor en na de doop doopgesprekken plaats door pastor en ouderling met de ouders, waarbij het doopformulier en de doopvragen worden besproken en worden zij op hun taak en verantwoordelijkheid ten aanzien van de christelijke opvoeding gewezen. Om de doopvragen te kunnen beantwoorden dient minstens één van beide ouders dooplid te zijn. 
Kerkelijke huwelijksbevestiging vindt plaats, nadat het aanstaande bruidspaar hierover contact heeft opgenomen met de pastor. Vooraf vindt een inhoudelijk gesprek plaats van pastor en aanstaand bruidspaar, waarbij met name gesproken wordt over de Bijbelse visie ten aanzien van het huwelijk en het huwelijksformulier wordt doorgenomen en besproken. 
Enkele keren per jaar worden er bijzondere diensten gehouden, waarbij inbreng van derden kan worden gevraagd

 

Ook in onze gemeente loopt het kerkbezoek terug, met name in de 2e dienst.

Dit is een zorgelijke ontwikkeling die de nodige aandacht moet hebben.

De vraag is op welke manier het afnemend kerkbezoek een halt toegeroepen kan worden. Wat kan er gedaan worden, om de mensen weer enthousiast (hongerig) te maken voor het geloof? 
Op dezelfde voet doorgaan kan op den duur funest blijken te zijn. 
De doelgroep waarop we ons dan met name moeten richten zijn (jonge) ouders met kinderen, zij vormen de toekomst voor onze kerk. 
Als de ouders het geheel of gedeeltelijk af laten weten, mag van de kinderen meestal ook niet veel meer verwacht worden. 
Het streven is daarom om de diensten een laagdrempelig karakter te geven, waarbij Jezus, die gekruisigd is centraal blijft staan. 

Er kan in de morgen- en bijzondere diensten gebruik gemaakt worden van moderne communicatiemiddelen zoals b.v. een beamer, zodat de mensen ook visueel informatie tot zich kunnen nemen.

 BIJLAGE 2. PASTORAAT 

 

Pastoraat is afgeleid van pastor, het Latijnse woord voor herder. 
Pastoraat is herderswerk..

God wordt in het Oude Testament een herder genoemd, de Heer is mijn Herder, ( ps. 23 ). In het nieuwe Testament noemt Jezus zich de Goede Herder ( Joh 10). Pastoraat wordt dus verbonden met het herdersmotief. Twee aspecten, vertroosting en vermaning, beiden kunnen gezien worden als vorm van steunen op, ondersteunen en opbeuren. De eenheid van vermanen en vertroosten is geworteld in het Evangelie zelf. Motieven van troost hangen in het N.T. altijd samen met de persoon en het werk van Jezus Christus. Jezus roept mensen op tot navolging en discipelschap. Oproep en vermaning hebben plaats met het beroep op Hem. ( Rom. 12:1) Op de weg van verandering en navolging, levend midden in de maatschappij weet de mens zich geroepen en gesteund, maar ook gewaarschuwd door Hem. Het gaat om de richting naar een situatie waar God  alles in allen is in datgene waar de Herder voor stond, warme liefde, blijdschap en gerechtigheid, ten volle geldt. 
Zo mogen pastor, ouderlingen, diakenen en de gemeente zich geroepen weten tot navolging en discipelschap, om samen verder te gaan in onderlinge verbondenheid, ziende op het door God geschonken heil aan de wereld.

 

Visie en doelstelling op het Pastoraat in onze gemeente.

 

Pastoraat is een opdracht voor de gehele gemeente. Dat betekent dat de leden van onze gemeente worden gestimuleerd om naar elkaar om te zien. Bij het pastoraat ligt het accent op het luisteren naar elkaar. In dat luisteren naar elkaar kunnen de moeiten, maar ook de vreugde van het leven samen gedeeld worden. In deze ontmoeting krijgt het Woord van God en het gebed volop aandacht. Betekent  dit alles dat pastoraat zich beperkt tot onze eigen gemeente?
Wanneer mensen van buiten op onze kerkelijke gemeente een beroep doen, proberen wij er voor hen te zijn. Doelstelling van het pastoraat is gehoor te geven aan de opdracht van Jezus Christus, d.w.z omzien naar elkaar, een ieder op zijn wijze en dit handen en voeten te geven in woord en daad. 

Behoud van de huidige zorg en contacten. 

Het uitgangspunt is dat alle gemeenteleden verantwoordelijk zijn, ondersteund door de ambtsdragers. 

Het pastoraat in onze gemeente krijgt gestalte op diverse manieren. In het bijzonder door:

 

  1. door de pastor. 
  2. door de ouderlingen.
  3. door de diakenen
  4. door de contactpersonen

A+B+D.

 

De ‘voorgangers’ zijn ‘dienaren’ van het Goddelijk Woord, (Bedienen de sacramenten)  (zij bedienen het Heilig Avondmaal, bevestigen ouderlingen en diakenen in het Ambt, spreken votum en groet en de zegen uit, bedienen de Heilige Doop, en zegenen huwelijken in)

 

De pastor neemt het crisispastoraat voor zijn rekening bij ernstige situaties, bij ernstige ziekte, bij ongevallen of bij overlijden. Hierin bijgestaan door de betreffende sectie-ouderling en/of contactpersoon.

Bij bijzondere gelegenheden zoals ; jubilea (wanneer men dit kenbaar maakt), verjaardagen van leden van 80+ is de aanwezigheid van voorganger en /of ouderling en/of contactpersoon gewenst.

De pastor bezoekt, indien mogelijk, de leden die niet meer in de kerk kunnen komen, dit in overleg met de sectie-ouderling en/of contactpersoon.

De pastor gezinnen die kenbaar maken dat er een kind geboren is, dit in samenspraak met de sectie-ouderling. Samen verzorgen zij de pastorale zorg rond de Heilige Doop. De pastor bereid in samenspraak met ouders de doopdienst voor.

De pastor verzorgt het pastoraat, in samenspraak met sectie-ouderling, rondom de kerkelijke bevestiging van een huwelijk.

 

Ouderlingen;

Er zijn 4 sectie-ouderlingen, 2 jeugdouderlingen, 1 evangelisatieouderling,1 ouderling-preekvoorziener, 2 ouderlingen-kerkrentmeesters, 1scriba-ouderling, 1 preses-ouderling.

 

Ouderlingen hebben als lid van de kerkenraad een bijzondere opdracht zij zijn verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente. Zij dragen zorg voor de gemeente als gemeenschap. Zij zorgen ervoor – met vorming en toerusting- dat de gemeente haar pastorale roeping kan vervullen.

Taken:

Tot opbouw van de gemeente is aan de ouderlingen toevertrouwd:

 

-       de zorg voor de gemeente als gemeenschap.

-       het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en sacramenten.

-       de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten

-       het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale- en missionaire roeping.

-       en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen en tezamen met de predikanten.

-       de herderlijke zorg, onder meer door het bezoeken van de leden van de gemeente.

-       het toezicht houden op de leden van de gemeente.

Onze gemeente is onderverdeeld in 18 wijken, die weer zijn onderverdeeld in 4 secties. Iedere sectie bestaat uit 4 of 5  wijken.

De sectie-ouderlingen hebben zelf 1 wijk, de andere wijken hebben een contactpersoon. De sectie- ouderling coördineert zijn sectie, maar ieder blijft verantwoordelijk voor zijn eigen wijk.

Bij bijzondere gebeurtenissen schakelt de contactpersoon de sectie-ouderling  in. Deze zal zelf actie ondernemen of schakelt de voorganger in.

 

Uitvoering: 

De ouderlingen en contactpersonen bezoeken de gemeenteleden in hun wijk, indien mogelijk, een keer per jaar. Daar waar nodig is door ziekte of rouw of ouderdom of andere bijzondere omstandigheden met wat meer regelmaat.

De sectie-ouderlingen  en voorganger hebben regelmatig contact met elkaar, in de regel voorafgaande aan de grote kerkenraad.

De sectie-ouderling en contactpersoon  hebben regelmatig contact met elkaar over het wel en wee in hun wijk.

 

C. Diakenen hebben een eigen paragraaf in het beleidsplan.

 

BIJLAGE 3. DIACONAAT                                                                                         

De Bijbelse basis

Hoewel meerdere teksten de diaconale opdracht uitdragen, mogen de woorden die Jezus ons leerde en die Mattheüs heeft opgeschreven, toch wel als basis worden beschouwd:

“Ik had honger en U hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en U hebt Mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling, maar U heeft Mij in uw huis uitgenodigd. Ik had niets om aan te trekken, maar U heeft Mij kleren gegeven. Ik was ziek, maar U heeft Mij opgezocht. Ik zat in de gevangenis, maar U bent bij Mij geweest. Toen U dit voor één van mijn minste broeders deed, deed U het voor mij”. (Mattheüs 25: 35-36, 40)

 

Vanaf het allereerste begin heeft de kerk dit als één van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van de naaste, van de mensen in de directe omgeving en van de mensen in de rest van de wereld. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, gaven wij concreet gestalte aan de Bijbelse boodschap.

 

Doelstelling

Het is de taak van het College van Diakenen om richting en mede uitvoering te geven aan de diaconale opdracht die de hele gemeente aangaat, te weten leven naar en vanuit Gods Woord, door er voor mensen te zijn in allerlei omstandigheden: in de directe omgeving, landelijk en wereldwijd.

De diaconale opdracht wordt vervuld door te delen wat haar aan gaven is geschonken en te helpen waar dat nodig is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht plaatsvindt.

 

Samenstelling:

Het College van Diakenen bestaat uit 6 personen, te weten:

-       voorzitter, secretaris, penningmeester en 3 leden.

-       er wordt gemiddeld 1 x per maand vergaderd.

-       alle diakenen, behalve de voorzitter, hebben samen met een ouderling 

hun eigen wijken.

 

Taken:

-       de diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot de dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven.

-       de collecte, die tijdens het Avondmaal wordt gehouden, wordt meestal besteed aan een speciaal door de diaconie uitgezocht doel.

-       het treffen, waar nodig, van voorzieningen tot verlening van diensten aan hen, die hulp behoeven.

-       het bijeenbrengen, beheren en besteden van diaconale gelden.

-       het deelnemen aan kerkenraadsvergaderingen

-       het aanwezig zijn en collecteren in kerkdiensten

-       het dienstbaar zijn bij de bediening van het Heilig Avondmaal

-       het verzorgen van een kerktv-aansluiting bij kerkleden die daarom vragen

-       het collecterooster wordt jaarlijks opgesteld en daarna ter goedkeuring voorgelegd aan het CvK

-       de voorzitter heeft zitting in de kleine kerkenraad.

 

Uitvoering:

Wij willen als gemeente ook een diaconale gemeente zijn, dat is een gemeente waarin de mensen omzien naar elkaar, naar de mensen in de eigen buurt en in de wereld.

Helpen waar geen helper is, zowel financieel als sociaal ondersteunend.

Het diaconaat is een taak van de gehele gemeente.

De diakenen hebben een voortrekkersrol, ze geven de gemeente de middelen en de voorbeelden om dit handen en voeten te geven.

 

Financiën:

Concreet worden er door het College van Diakenen bijdragen gegeven aan diverse geselecteerde diaconale doelen op plaatselijk, regionaal, provinciaal, landelijk en wereldwijd niveau. Hierbij gaan de meeste financiële middelen naar die mensen die het hard nodig hebben om een menswaardig bestaan te onderhouden of op te bouwen.

Daartoe geeft de diaconie de ontvangen gelden door, waarbij een ‘buffer’ wordt aangehouden voor onverwachte gebeurtenissen.

De benodigde financiële middelen ontvangt de diaconie voornamelijk uit collectes en giften.

 

Plan van aanpak:

De diaconie streeft ernaar om ook in de eigen gemeente en omgeving dienend aanwezig te zijn.

Om deze doelstelling te behalen moeten er signalen van nood van eigen gemeenteleden worden opgevangen en deze moeten ook komen uit de contacten met de voorganger, de ouderlingen en de contactpersonen.

Er moet dus een goede communicatie zijn.

De collectes voor Kerk in Actie, de doelcollectes en bijzondere collectes worden aan de gemeente bekendgemaakt d.m.v. de Gids, de beamer en uitgereikte folders.

 

BIJLAGE 4.FINANCIEN & BEHEER.

De taak van het college van Kerkrentmeesters is het verzorgen en beheren van de vermogensrechtelijke aangelegenheden, voor zover niet van diaconale aard, de technische en de praktische zaken van de kerkelijke gemeente Nieuweroord/Noordscheschut.

 

Financiën.

Jaarlijks legt het College op een gemeenteavond verantwoording aan de gemeente af van de besteding van de middelen. Vóór de cijfers aan de gemeente worden gepresenteerd, wordt een gecertificeerd accountant of twee andere onafhankelijke deskundigen voor de uitvoering van de financiële controle gevraagd. Zij verstrekken de kerkenraad een schriftelijke verklaring. Daarnaast wordt de gemeente periodiek op de hoogte gehouden van de gang van zaken, de binnengekomen middelen en de opbrengst van collecten via “de Gids”. 

We hebben in het College zowel een penningmeester en een boekhouder met ieder een eigen taak.

Het financiële beleid van het College is erop gericht dat getracht wordt jaarlijks een acceptabele, zo mogelijk sluitende begroting overlegd kan worden. 
Dat houdt in dat bij het ontwikkelen van activiteiten, het aangaan van verplichtingen en het voeren van personeelsbeleid het College een sturende rol vervult. Wanneer er aanvullende wensen zijn vanuit de gemeente, dan zal de gemeente daar ook de financiële consequenties van moeten dragen en de middelen daarvoor beschikbaar dienen te stellen. 

De financiële situatie is na zorgelijke jaren weer op orde

Sinds 1 april 2017 hebben we kerkelijk werker voor 50%. 

Omdat de financiële tekorten een structureel probleem zijn, zijn ook maatregelen voor de lange termijn nodig. 
Hierbij kan o.a. gedacht worden aan:

  • Onderzoek naar mogelijke samenwerking met de Hervormde Gemeente Nieuweroord/Noordscheschut. 
    Hierover is nauw overleg tussen de kerkenraden.

 

Personeel.

Het dienstverband van de medewerkers is een primaire taak van het College van Kerkrentmeesters. Ten aanzien van het personeelsbeleid is het College voornemens een terughoudend beleid te voeren. Uitgegaan wordt van de arbeidsvoorwaarden zoals die door de landelijke organen zijn opgesteld. Voor kerkelijke medewerkers zal het College optreden als werkgever, behalve voor predikanten, omdat die functie tot de vrije beroepen behoort. Jaarlijks zal met de medewerkers een gesprek plaatsvinden over de werkzaamheden, de werkomstandigheden e.d..

Ook zal er de nodige aandacht aan Arbozorg worden besteed. 

We zijn aangesloten bij Zorg van de Zaak.

De kosteressen zijn opgeleid tot het verlenen van hulp bij calamiteiten.

Beheer gebouwen

Er vinden regelmatig verhuuractiviteiten plaats aan derden. Voor de verhuur gelden vastgestelde prijzen evenals voor de consumpties. 
Voor verhuur en voor gebruik van de consumpties zijn twee tarieven vastgesteld nl. voor kerkelijk en voor niet-kerkelijk gebruik.

Veiligheid is een belangrijk onderwerp wat de nodige aandacht krijgt (brandveiligheid en ontruiming).


De pastorie wordt conform de landelijke regeling verhuurd.

 

Inzake het beheer en het onderhoud van de pastorie hanteert het College identieke regels als Woningbouwverenigingen: het binnenonderhoud is voor rekening van de huurder, het onderhoud buiten en de vervanging van technische installaties, is voor rekening van het College van Kerkrentmeesters. 
De tuin en het schoonhouden van het gebouw aan de buitenkant zal worden onderhouden door de huurder. 

 

Onderhoud

Om het kerkgebouw in goede staat van onderhoud te houden en om de uiterlijke uitstraling in de omgeving positief te houden, wordt o.a. het schilderwerk regelmatig bezien. De activiteiten zullen zo veel mogelijk in eigen beheer worden uitgevoerd. Om meer grip te krijgen op de onderhoudskosten waar we de komende jaren mee geconfronteerd worden, is er een meerjaren onderhoudsplan voor het kerkgebouw en de zalen opgesteld. 

Er wordt gewerkt aan een plan tot het opknappen/verbeteren van de kerkzaal in 2018/2019. We gaan onderzoeken hoe we de kerkzaal kunnen verbeteren, wat de kosten zijn, ook aan de akoestiek zal aandacht worden geschonken. Indien mogelijk zullen we weer veel werk verrichten met vrijwilligers!

 

Bijhouden ledenregister

Uit het ledenregister moeten de gewenste gegevens kunnen worden verstrekt aan pastor, wijkouderlingen en contactpersonen. Het ledenbestand zal niet aan individuele leden of aan derden ter beschikking worden gesteld, behoudens aan organen binnen de PKN. Voor de ledenadministratie geldt een geheimhoudingsplicht. De registratie van de leden is geregeld bij de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Jaarkalender

Om het gehele werkterrein van het College van Kerkrentmeesters ook in de tijd beter in beeld te krijgen, is één en ander in een jaarkalender gezet.

 

Archieven

Het bijhouden van het archief is een taak van het College van Kerkrentmeesters. Vanzelfsprekend worden lopende archieven bijgehouden door betrokkenen (b.v. de secretaris, scriba, penningmeester of boekhouder). 

PKN

Ten minste twee kerkrentmeesters zijn ouderling-kerkrentmeesters en hebben als zodanig zitting in de kerkenraad. 
In de kerkenraad hebben zij een gelijkwaardige positie als ouderlingen en diakenen.     

De gelden worden beheerd door twee colleges, nl. de Kerkrentmeesters en de Diaconie. Beide colleges vertegenwoordigen, ieder op hun eigen terrein, de gemeente in rechte en zijn derhalve een rechtspersoonlijkheid geworden. Blijft, dat de kerkenraad in zijn geheel het orgaan is dat de begroting en de rekening vaststelt en goedkeurt

De quota wordt niet bepaald door het aantal leden, maar vastgesteld aan de hand van de ingekomen financiën (kerkrentmeesterlijk quotum). 

Daarnaast draagt de kerkelijke gemeente bij aan de landelijke Solidariteitskas waarbij wél gekeken wordt naar het aantal leden dat de gemeente telt.

  

BIJLAGE 5. EVANGELISATIE. 

De kerkenraad wordt voor het evangelisatiewerk vertegenwoordigd door een

evangelisatieouderling. Jarige gemeenteleden worden bezocht met een felicitatiegroet namens de gemeente en dit gebeurt door diverse gemeenteleden zowel jong als oud. Het ontvangen geld uit de verjaardagsbusjes (jarige gemeenteleden geven een kleine bijdrage), wordt beheerd door de boekhouder van de kerk.

Omdat er weinig of geen activiteiten zijn bij de eigen gemeente beperkt het werk van de evangelisatie zich tot interkerkelijke activiteiten. 
Deze zijn beschreven in het volgende reglement.


REGLEMENT VAN DE INTERKERKELIJKE EVANGELISATIECOMMISSIE

NIEUWEROORD-NOORDSCHESCHUT.

Artikel 1. Samenwerkende kerken.

In deze commissie werken samen:

- de Christelijke Gereformeerde Kerk van Noordscheschut

- de Gereformeerde Kerk Nieuweroord/Noordscheschut

- de Hervormde gemeente van Nieuweroord-Noordscheschut


Artikel 2. Samenstelling van de commissie.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

a. één ouderling van de onder 1 genoemde kerken,

b. twee gemeenteleden van ieder van de onder 1 genoemde kerken, indien aanwezig.


Artikel 3. Bestuur.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Elke onder 1 genoemde kerk is in het bestuur vertegenwoordigd en de onder 

2 lid b genoemde gemeenteleden overleggen onderling wie van hen beiden in 

het bestuur zitting heeft. De ouderlingen zijn respectievelijk tweede voorzitter, tweede secretaris en tweede penningmeester.


Artikel 4. Zittingsduur.

a. de kerkenraadsleden hebben zitting in de commissie gedurende hun ambtsperiode met een max. van 8 jaar

b. de overige leden van de commissie worden benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen twee keer worden herbenoemd. Wisseling zal in de regel 

in januari plaatsvinden.


Artikel 5. Grondslag.

De commissie gaat bij al haar arbeid uit van en laat zich leiden door de Heilige Schriften, en door de belijdenisgeschriften van de reformatorische kerken.

 

 

Artikel 6. Doel.

a. de verkondiging van het evangelie onder hen die van dat evangelie vervreemd zijn geraakt of onbekend zijn met de boodschap, met als doel deze mensen weer of voor het eerst met het evangelie in aanraking te brengen en daarvoor te winnen en hen (terug) te leiden tot de gemeente van Christus, tot haar samenkomsten rondom de bediening van Woord en Sacramenten.

b. de gemeenten bewustmaken van de noodzaak het evangelie te verkondigen.


Artikel 7. Middelen om dit doel te bereiken.

Middelen om dit doel te bereiken zijn o.a.

a. Het verspreiden van evangelische lectuur:

- bij buitenkerkelijken en randkerkelijken

- tijdens de zomervakantie bij recreanten

b. De kinderbijbeldagen die (onder verantwoordelijkheid van de interkerkelijke

evangelisatiecommissie) worden georganiseerd door een stuurgroep. 
c. Het beleggen van evangelisatiesamenkomsten:

- voorjaarsactiviteit

- tentsamenkomst in de feesttent aan het begin van de feestweek in Noordscheschut.
- Kerstnachtdienst

d. Het houden van gesprekken met mensen zoals die in artikel 6 genoemd worden. Overigens door alle activiteiten die de verkondiging van het evangelie kunnen dienen.

 

Artikel 8. Financiën.

De penningmeester beheert de gelden van de commissie

a. De ontvangsten bestaan uit:

- collecten die gehouden worden in de onder 7b en c genoemde samenkomsten

- de 2e collecte die gehouden wordt in de samenkomsten van 2e paasdag, 2e pinksterdag en 2e kerstdag.

- bijdragen van de onder 1 genoemde kerken

b. De vaste uitgaven zijn:

- kosten voor het verspreiden van evangelische lectuur

- kosten voor de kinderbijbeldagen

- kosten voor het beleggen van de samenkomsten

c. Financieel verslag

Aan het einde van het kalenderjaar maakt de penningmeester een schriftelijk verslag van de financiën en het gevoerde beleid en dient een begroting in voor het komende jaar.

Het verslag en de begroting worden tevens aan de kerkenraden van de onder 1 genoemde kerken toegezonden. Het minimale saldo van de kas is € 1500.--, alle resteerde bedragen hoger als €1500.-- worden terug gestort naar de onder 1 genoemde kerken.

 

 

d. Kascontrole

Voorafgaand aan het verslag voeren twee leden van de commissie, behoudens de penningmeester, een kascontrole uit en doen hiervan verslag op de commissievergadering, na kascontrole einde boekjaar.


Artikel 9. Verantwoording.

De commissie is voor alles wat zij doet verantwoording schuldig aan de kerkenraden van de onder 1 genoemde kerken.


Artikel 10. Wijzigingen van het reglement.

Wijzigingen van het reglement kunnen alleen plaatsvinden bij een meerderheid van tweederde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen en behoeven de goedkeuring van de kerkenraden van de onder 1 genoemde kerken.

De vergadering is wettig als tenminste zes commissieleden aanwezig zijn.


Artikel 11. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de commissie.

Verder wordt het Interkerkelijk Evangelisatie werk in Nieuw-Balinge ook door onze gemeente ondersteund. 
In deze commissie werken samen:

- de Hervormde gemeente Tiendeveen/Nieuw-Balinge

- de Christelijke Gereformeerde kerk Nieuw -Balinge

- de Gereformeerde kerk Nieuweroord/Noordscheschut.

De activiteiten van deze commissie bestaan uit:

- het verspreiden van het blad Elisabeth.

- het ondersteunen van de Vakantie Bijbel Club – kinderbijbeldagen – in de zomervakantie.

  

BIJLAGE 6. JEUGD.
 
Voor de komende jaren is de huidige situatie weergegeven en worden nieuwe doelstellingen vanaf 2012 genoemd. In dit plan worden de werkzaamheden en hun doelen omschreven zodat de verantwoordelijke mensen steeds weer aangesproken kunnen worden op hun werkzaamheden en hun doelen. Voor de vrijwilligers is het dan ook duidelijk wat de onderliggende gedachten zijn van het jeugdwerk bij de Gereformeerde Kerk van Nieuweroord/Noordscheschut.

 

Ter ondersteuning van de geloofsopvoeding van de jonge kerkleden organiseert de kerk verschillende activiteiten voor jonge kerkleden variërend in de leeftijd van 0 tot ca. 20 jaar met als doel:

Het leren kennen en begrijpen van de verschillende aspecten van geloof en kerk, het stimuleren van het beleven van het geloof en te komen tot een geloofsgroei dat als resultaat heeft een zelfstandige beleving van het geloof en een openbaar belijden van het geloof.

 

J.R. staat voor de Jeugd Raad van onze kerk.

 

Doelstelling:

Leiding te geven aan de organisatie van het jeugdwerk van onze kerk. Dit omvat o.a. totstandkoming, uitbreiding, stimulering en coördineren van het jeugdwerk. 
De J.R. behartigt de belangen van de jeugd en is verantwoordelijk voor het jeugdwerk van onze kerk. Onder de J.R. vallen o.a. de volgende afzonderlijke commissies: 

-oppasdienst

-kindernevendienst

-jeugdclubs

-interkerkelijk jeugdwerk 

 

Uitvoering van de doelstelling tracht de J.R. te bereiken door o.a.

-het adviseren en daar waar nodig daadwerkelijk steun te verlenen in de diverse onderdelen van de hierboven genoemde onderdelen 

-het naar behoefte stimuleren tot en behulpzaam zijn bij het oprichten en besturen van nieuwe vormen van jeugdwerk 

-het organiseren en/of meewerken aan interkerkelijke overleg- en jeugdwerkactiviteiten

-het financieren van het jeugdwerk, alsmede het beheer van de tijdelijk aanwezige middelen 

-het organiseren van activiteiten, die een breder terrein omvatten dan één van de genoemde commissies

 

 

 

 

De J.R…..

-wordt bestuurd door een voorzitter(ster) – één van de jeugdouderlingen-, een secretaris(esse) en een penningmeester(esse) 

-heeft als overige leden alle vrijwilligers die leiding geven aan één van de onderdelen uit de eerder genoemde commissies 

-is verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad, die voor het jeugdwerk

vertegenwoordigd is door twee jeugdouderlingen 

-vergadert minimaal 6 keer per jaar. Dat komt in de praktijk neer op ca. 8 x per kerkelijk seizoen. Vanaf  september wordt er 1 keer per maand vergaderd en de laatste keer is meestal rond Pasen 

-krijgt zijn inkomsten uit collectes/bijdragen van de kerk, giften en donateurs (kwitanties gelopen door de jeugd zelf), en andere wettige middelen  


Indien de samenwerking met de Herv. Gemeente te Nieuweroord/Noordscheschut hechter wordt, zal worden nagedacht over een andere naam. 

 

Afzonderlijke beschrijving van de verschillende commissies met de bijbehorende activiteiten met de doelstellingen.

 

Oppasdienst


Doelstelling:

Het opvangen van onze baby’s en jongste kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar, tijdens de morgendiensten op zon- en feestdagen, zodat de ouders en/of verzorgers ongestoord deze diensten kunnen bijwonen. Bij de avonddiensten en tijdens de morgendiensten op bijzondere dagen zoals nieuwjaarsdag is er geen oppasdienst.

 

Uitvoering van de doelstelling:   

Bij toerbeurt wordt deze oppasdienst door gemeenteleden verzorgd. Meestal zijn dit de ouders van de kinderen die naar de oppasdienst gebracht worden. Ook een aantal jeugdige gemeenteleden (meestal meisjes tussen de 12 en 18 jaar) helpen de oppasouders tijdens het oppassen. Er wordt geen oppasrooster gemaakt. Voorafgaand aan de dienst wordt bekeken of er oppas nodig is. Deze wordt dan verzorgd door hen die zich daarvoor beschikbaar stellen.  

 

De oppasdienst….. 

-wordt gehouden in een van de zalen van de Rank

-beheert en koopt af en toe nieuw speelgoed dat betaald wordt uit de kas van de J.R.

-krijgt, om diezelfde kas weer aan te vullen, giften van oppasouders die hun bijdrage in het zogenaamde oppaspotje kunnen deponeren. Het oppaspotje staat alleen tijdens de oppasdienst in de zaal. 

 

-zorgt ervoor dat minimaal 1x per jaar het speelgoed e.d. wordt schoongemaakt door een aantal gemeenteleden 

-wordt in stand gehouden door de vrijwillige inzet van vele gemeenteleden die zich op kunnen geven om als oppas te worden ingeroosterd

 

Kindernevendienst (KND)

 

Doelstelling:

De kinderen tijdens de preek het verhaal uit de bijbel op een kinderlijke wijze uit te leggen, in hun eigen ruimten.  

 

Uitvoering van de doelstelling:   

Tijdens de zondagse morgendienst gaan de kinderen tijdens het voorspel van het laatste lied voor de verkondiging (preek) de kerk uit. In overleg kunnen de kinderen met hun leiding voor de schriftlezing de kerkzaal verlaten.

Voor de jongste leeftijdsgroep (groep 1 t/m 4 van de basisschool)  is er elke zondag kindernevendienst en voor de oudste leeftijdsgroep (groep 5 t/m 8) om de week. Extra voor de oudste groep ook tijdens avondmaalsdiensten en tijdens de adventsweken elke zondag. De verhalen die tijdens de kindernevendienst worden behandeld lopen meestal parallel met de Bijbellezing in de kerkdienst zoveel mogelijk in goed overleg met onze predikant, behalve bij speciale diensten of bij gastpredikanten. Omdat een eigen predikant parttime in dienst is kunnen niet alle diensten met hem worden overlegd. Bekeken wordt naar mogelijkheden van overleg en communicatie met gastpredikanten. Als hulpmiddel wordt hierbij gebruik gemaakt van kleurplaten en andere werkvormen uit het boek “Vertel het maar”.

 

De kindernevendienst….. 

-is er voor kinderen van de basisschool in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar (groep 1 t/m groep 8)

-wordt gehouden in één van de zalen van de Rank

-vergadert als afzonderlijk onderdeel een aantal malen per jaar meestal bij iemand van de leiding thuis en dit gebeurt zoveel als nodig is

-krijgt voor het aanschaffen van werkmateriaal voor zowel werkjes als het gebruik van begeleidende lesboeken zoals “Vertel het maar” geld uit de kas van de G.J.R. 

-heeft geen verdere verplichtingen om te zorgen dat de financiën van de J.R. kas op peil  blijft

-levert in goed overleg met de predikant af en toe een bijdrage aan een kerkdienst of geven d.m.v. een paas- of kerstproject, gestalte aan een bepaalde periode in het kerkelijk jaar op het niveau van de kinderen. Hierdoor kan de gemeente ook zien wat er met de kinderen besproken wordt tijdens de kindernevendienst en geef je zo de kinderen een eigen plaats in de eredienst 

-wordt geheel verzorgd en geleid door vrijwilligers die enthousiast zijn en affiniteit hebben met de kinderen en de doelstelling van de kindernevendienst.

Clubcatechese

 

Doelstelling:

Een samenvoeging van catechisatie en club. Door middel van laagdrempelige activiteiten de jongeren in onze gemeente tijdens een ontspannen sfeer betrekken bij kerk-zijn en geloof en op informele wijze toch te komen tot een stuk geloofsbeleving, geloofsverdieping en geloofsgemeenschap.

 

Uitvoering van de doelstelling:   

In het kerkelijk seizoen, dat loopt van ongeveer begin september t/m Pasen het jaar daarop, wordt er 1x per 2 weken clubcatechese gegeven. Dit gebeurt meestal op een doordeweekse avond in een van de zalen van de Rank en duurt afhankelijk van de leeftijdsgroep ca. 1 tot 1,5 uur. Vooral de ontspannen sfeer van deze avonden is erg belangrijk. Deze ontspannen sfeer wordt dan ook gecreëerd door voor jeugd aantrekkelijke werkvormen. Het is belangrijk om de clubcatecheseavonden steeds weer te koppelen aan een stuk inhoudelijkheid. Naast de clubavonden worden er activiteiten georganiseerd zoals schaatsen, zwemmen, jaarfeest, kampweekend etc.

 

Clubcatechese ….. 

-is er voor kinderen in de leeftijd van 10 t/m 16 jaar

-is onderverdeeld in diverse leeftijdsgroepen zodat elke groep op eigen niveau de onderwerpen kan behandelen en de activiteiten kan regelen. Voor de indeling van de groepen wordt meestal hetzelfde aangehouden als de klassen/groepen op de scholen 

-vergadert meestal parallel aan de J.R.-vergaderingen in één van de zalen van de Rank 

-krijgt geld voor het aanschaffen van werkmateriaal en het organiseren van een aantal steeds terugkerende activiteiten uit de kas van de J.R. (voor de activiteiten wordt er altijd een eigen bijdrage gevraagd aan de kinderen, zodat het financieel niet alleen maar op de kas van de J.R. draait), collectes en contributies van leden. 

-verzorgt dat o.a. de donateurs 1 x per jaar worden benaderd om te zorgen dat er weer inkomsten zijn voor de kas van de J.R. De kwitanties worden dan ‘gelopen’ zoals dat heet. 

-leveren op verzoek en in goed overleg met de predikant een bijdrage aan jeugddiensten en/of verlenen andere medewerking aan de reguliere kerkdiensten 

-wordt geheel verzorgd en geleid door vrijwilligers die zelf vanuit een stuk

geloofsovertuiging en enthousiasme op deze manier met jongeren aan de slag willen. 

 

 

 

 

16+ club

 

Doelstelling:

De jongeren betrekken bij allerlei onderwerpen waarin je op grond van je geloofsovertuiging een bepaalde keuze zou moeten of kunnen maken zodat ze later ook zelfstandig een keuze kunnen maken op grond van hun christelijke geloofsovertuiging.

 

Uitvoering van de doelstelling:   

De oudste club nu is 15/16 jaar en best gemotiveerd. We streven ernaar om deze groep jeugd bij elkaar te houden en met hun verder te gaan tot ze de leeftijd bereikt hebben van ca. 20 jaar. Er wordt 1x per 4 weken een soort van clubavond georganiseerd. Dit gebeurt ook meestal op een doordeweekse avond en duurt ca. 1,5 tot 2 uur. Echter op een zondagavond na de avonddienst is ook een goede optie om bij elkaar te komen.

De ontwikkelingsniveaus van jongeren van zestien/zeventien, is heel anders dan van jongeren van achttien/negentien/twintig.

De 16+ jeugd wil liever niet in een gespreksgroep maar wil gewoon club blijven houden met de daarbij behorende onderdelen op hun niveau. Ook deze jongeren worden in een ontspannen sfeer betrokken bij allerlei onderwerpen die hen bezighouden. Het is de bedoeling dat jeugd zelf met onderwerpen komt en dat hierover gediscussieerd wordt.

In tegenstelling tot de clubcatechesegroepen is hier het discussiëren over het geloof belangrijker dan het organiseren van allerlei leuke randactiviteiten er omheen.

 

De 16+ club….. 

-is er voor de jongeren van 16 t/m 20 jaar

-krijgt geld, voor het aanschaffen van werkmateriaal en het organiseren van een aantal steeds terugkerende activiteiten, uit de kas van de J.R. (voor de activiteiten wordt er altijd een eigen bijdrage gevraagd aan de kinderen zodat het financieel niet alleen maar op de kas van de J.R. draait)

-verzorgt dat o.a. de donateurs 1 x per jaar worden benaderd om te zorgen dat er weer inkomsten zijn voor de kas van de J.R. De kwitanties worden dan gelopen zoals dat heet. 

-leveren op verzoek en in goed overleg met de predikant een bijdrage aan jeugddiensten en/of verlenen andere medewerking aan de reguliere kerkdiensten 

 

Het interkerkelijk jeugdwerk

 

Doelstelling:

-het evangelie van Jezus Christus als enige Weg ten leven doorgeven aan jongeren, zodat de liefde van God hun harten bereikt. Dat ze door Zijn liefde komen tot een keuze voor God. 

-vorming en toerusting van jongeren, waarbij de Bijbel centraal staat zodat ze van daaruit hun weg in het geloof en in het leven vinden.

-dat ze in dit geloof zelf het evangelie uitdragen in woord en daad.

Hierbij zijn de volgende subdoelen van belang:

-Gods boodschap meegeven voor de rest van hun leven.

-dat jongeren door God de zin van hun leven zien.

-door gemeenschappelijk bezig te zijn rondom Gods woord, de jongeren oog te laten krijgen voor God en de medemens en zodoende Bijbelse normen en waarden te leren voor het dagelijks leven.

-hiernaast ook op een gezellige en ontspannende wijze met elkaar bezig te zijn

-jongeren weerbaar maken voor deze wereld.

-feitenkennis van de Bijbel doorgeven. 

-onder aandacht brengen van zowel regionale als landelijke christelijke activiteiten, b.v. E.O.- jongerendag 

-om e.e.a. te bereiken worden er twee jeugddiensten per jaar georganiseerd, roulerend over genoemde kerken. 

-wordt jaarlijks een survival, schaatsen/zwemmen en een volleybaltoernooi georganiseerd.

 

Samenstelling commissie:

De commissie van interkerkelijk jeugdwerk bestaat uit 7 personen van de 3 plaatselijke kerken, te weten Hervormde Gemeente Nieuweroord/Noordscheschut, de Christelijk Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk. De samenstelling is als volgt: Van elke kerk een jeugdouderling met dien verstande dat de Hervormde Gemeente van beide wijken een jeugdouderling is vertegenwoordigd. Van elke kerk een gemeentelid.  

 

Motivatie:

Bij de motivatie van het jeugdwerk tellen de volgende dingen mee:

-vanuit het geloof is het een opdracht om taken in de gemeenten te doen. Juist in deze tijd van toenemende zorg is het belangrijk om leiding te geven, zodat  jongeren een keuze maken vóór Jezus. 

-het is een voorrecht om het door te mogen geven.

-het is een geestelijke groei voor jezelf, je leert er steeds weer opnieuw van.

-het omgaan met jongeren spreekt aan.

 

Visie:

In het interkerkelijk jongerenwerk draait alles om ontmoeting. Dat betekent dat bevorderd moet worden dat jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Het vormen van een jongerennetwerk binnen de kerken is belangrijk voor de onderlinge ontmoetingen voor nu en later. Ter wille van de eigen geloofsontwikkeling en het kweken van onderling begrip in deze tijd van toenemende tegenstellingen tussen culturen, zijn ontmoetingen met jongeren uit andere tradities van groot belang. Daarom is het belangrijk dat jongeren in aanraking komen met geloofsverhalen en geloofstradities die leven binnen de kerken. 

Samengevat wordt binnen het interkerkelijk jeugdwerk naar ruimte gezocht van ontmoeting van jongeren met elkaar en met God in vieringen, diaconaat, maar ook in ontspanning.

 

Middelen:

Krijgt eigen financiële middelen doordat er tijdens de jeugddiensten gecollecteerd wordt: 

- collecte voor een goed doel, om jeugd te laten beseffen dat niet al het geld voor eigen doelen is, maar dat er ook geholpen moet worden op plaatsen waar men het niet zo goed heeft.

 - collecte voor interkerkelijk jeugdwerk. 

– collecte voor bestrijding onkosten van de kerk waar de dienst gehouden wordt, deze krijgt € 75,-. De eventuele rest gaat naar het interkerkelijk jeugdwerk. 

-tijdens activiteiten wordt een bijdrage van de deelnemers gevraagd.

-van de drie genoemde kerken wordt jaarlijks een bijdrage van € 250, - gestort op de bankrekening van het interkerkelijk jeugdwerk. 

 

Verantwoording:

Het interkerkelijk jeugdwerk staat onder verantwoording van de kerkenraden van de drie genoemde kerken.

 

 

BIJLAGE 7. ZENDING

ZENDINGSCOMMISSIE (missionaire arbeid) 

 

De Bijbelse basis. 
Doelstelling:

Zendingswerk te verrichten aan diegenen die het Evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn, in zowel de eigen omgeving als het vervullen van de missionaire opdracht in de wereld.


Visie

Jaarlijks kiest de zendingscommissie een (of meerdere) zendingsproject uit t.b.v. de opdracht in de wereld, die wordt aangeboden in de projectenlijst van Kerk in Actie te Utrecht. Dit project wordt dan financieel ondersteund door een jaarlijkse afdracht. Verder worden op verzoek af en toe projecten ondersteund middels een eenmalige bijdrage.

 

Samenstelling

De zendingscommissie heeft een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal overige leden die allen benoemd worden door de kerkenraad

 

Taken

De zendingscommissie 

-       vergadert 4 keer per jaar

-       onderhoudt contacten met kerkenraad en voorganger

-       organiseert de rondgang van zendingsbusjes

-       zorgt 3 x per jaar voor het legen van de zendingsbusjes

-       benadert jaarlijks alle gemeenteleden voor het overmaken van een vrijwillige bijdrage

-       zorgt voor het beheer en het overmaken van de ontvangsten 

-       organiseert 1 jaarlijkse zendingszondag

 

Uitvoering

In de vergaderingen van zendingscommissie worden in onderling overleg de taken verdeeld.


Financiën

De zendingscommissie ontvangt het geld dat nodig is voor het zendingswerk d.m.v. het innen van vaste, vrijwillige bijdragen eens per jaar, de zendingsbusjes waarmee kinderen en/of volwassenen in de gemeente rondgaan en uit een aantal collectes in de kerk waarvan er 1 altijd met Pinksteren wordt gehouden. 

 

BIJLAGE 8.  ORGANISATIE 

Uitgangspunt van de kerkenraad is het ondertekeningformulier, dat alle leden van de kerkenraad hebben ondertekend. In dit formulier spreken wij als ambtsdragers uit, dat we de Bijbel erkennen als het Woord van God en enige bron voor ons leven en geloven. We doen dat in overeenstemming met het belijden van de kerk, zoals verwoord in de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea, de Geloofsbelijdenis van Athanasius, de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. We belijden op basis daarvan dat de gemeente het lichaam van Christus is. Ze wordt geroepen tot bekering en geloof door middel van de prediking van Gods Woord en in dat geloof versterkt door de bediening van de sacramenten van Doop en Avondmaal. Zo mag ze gehoorzaam zijn aan haar Heer en Heiland Jezus Christus. Hij vergadert, beschermt en onderhoudt Zijn gemeente. Hij bouwt de gemeente op het fundament van het Evangelie: de verlossing die er enkel in en door Hem is. Christus is de hoeksteen. Gemeenteleden worden geroepen om zich als levende stenen bij Hem te laten voegen en zo bij te dragen aan de opbouw en uitbreiding van Gods Koninkrijk, in de verwachting van Zijn terugkeer op de wolken. Het werk in de gemeente is daarom gericht op de verkondiging van het Evangelie, de opbouw van de gemeente en de toerusting van haar leden in pastorale en diaconale zorg.

De kerkenraad wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente; dus alle ambtsdragers maken deel uit van een kerkenraad. Daar wordt het beleid bepaald. 
De kerkorde biedt de mogelijkheid om een andere organisatiestructuur te kiezen
In december 2017 is gekozen voor dit model met ingang van 2018. 
De taken en verantwoordelijkheden van de kerkenraad worden binnen deze structuur voor een belangrijk deel toevertrouwd aan een “kleine kerkenraad” 
Het beleidsbepalende orgaan van de kerk is de grote kerkenraad. Dit is de vergadering waarin alle ambtsdragers (pastor, scriba, pastorale ouderlingen, jeugdouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters) zijn vertegenwoordigd en waar over de beleidszaken besluiten worden genomen. 
De grote kerkenraad kiest uit haar midden een voorzitter. 
De grote kerkenraad komt minimaal 6 - x per jaar bij elkaar
De grote kerkenraad houdt de uiteindelijke verantwoordelijkheid, maar vertrouwt een deel van zijn taak toe aan de kleine kerkenraad. 
De kleine kerkenraad bereidt de grote kerkenraadsvergadering voor welke minimaal 6x per jaar bij elkaar komt.
De kleine kerkenraad bestaat uit voorzitter, pastor, scriba, een jeugdouderling, voorzitter diaconie, voorzitter kerkrentmeesters, 1 wijk ouderling en voorzitter (ouderling) pastoraatgroep.  
Het dagelijks bestuur, het zogenaamde moderamen, bestaat uit voorzitter, scriba , voorganger en voorzitter kerkrentmeester. Zij nemen beslissingen die niet tot een volgende kerkenraadsvergadering kunnen wachten. Daarover dienen zij echter wel achteraf verantwoording aan de grote kerkenraad af te leggen.

 

BIJLAGE 9. (A.V.G.)