Covid-19 update #13 (15Juni2021)

Beste Gemeenteleden,
Al eninge tijd wordt de rputekaart van de PKN gevolgd m.b.t. versoepelingen aangaande het coronabeleid.

Via deze link kunt u de routekaart zien.

 

Covid-19 update #13 (25Mar2021)

Beste Gemeenteleden,
Nog steeds zitten we door de Covid-19 Pandemie is een uitzonderlijke situatie. Dit alles heeft voor ons als kerkelijke gemeenschap verstrekkende gevolgen. Vanaf december hebben we alleen nog maar Erediensten online gehad, het is fijn dat we op die manier toch wel met elkaar verbonden konden zijn.
De Kerkenraad heeft nu besloten om m.i.v. zondag 4 april a.s. (1ste Paasdag) weer de Erediensten open te stellen voor maximaal 30 personen.
De uitvoering ervan zal, net als in de maanden september t/m november jl. als volgt zijn:

-          maximaal 30 personen (kinderen tellen mee vanaf 0 jaar) dit is exclusief medewerkers (voorganger, dienstdoende ouderlingen/diakenen, organist, koster, beamerteam en coördinatoren)

-          voorlopig geen gemeentezang

-          mondkapje verplicht bij binnenkomst en bij het uitgaan van de dienst. Eveneens bij verplaatsing in de kerk.

-          er zal geen kindernevendienst en oppas zijn!

-          opgave voor het bijwonen van de Eredienst iedere week voor donderdagavond 18.00 uur bij de scriba: email scriba@gknn.nl of telefoonnummer 0528-341894/06 – 51 80 79 87 of door op deze link te klikken.

Uiteraard kan de dienst ook online gevolgd worden via www.gknn.nl/samenkomsten/kerkdienst-bekijken.

Wanneer u zich opgegeven heeft en om wat voor reden ook toch niet aanwezig kunt zijn, dan dit graag z.s.m. doorgeven aan de scriba, zodat de gereserveerde plaats dan aan een ander gegeven kan worden.

 

Covid-19 update #12 (18Dec2020)


Beste Gemeenteleden,
 
Een belangrijke mededeling van de kerkenraad:
 
In verband met de door de regering aangescherpte maatregelen vanwege het coronavirus, heeft de kerkenraad met spijt in het hart besloten om t/m 17 januari 2021 alleen online diensten te houden. Wij volgen hierin het dringende advies van de PKN, RIVM e.d.
Het is voor ons een zeer ingrijpend besluit, maar we hopen op ieders begrip hiervoor.
 
U kunt de onlinediensten bekijken op www.gknn.nl/samenkomsten/kerkdienst-bekijken of via de Kerk-TV.
 
 

NOODOPROEP        PREEKVOORZIENER        NOODOPROEP

 
De kerkenraad plaatst hierbij een noodoproep naar u als gemeenteleden voor de invulling van de vacature voor preekvoorziener.
Tot op heden zijn wij als kerkenraad er niet in geslaagd om een preekvoorziener aan te kunnen stellen. Vandaar dan ook in deze nieuwsbrief nogmaals een dringend verzoek aan u allen om hierover na te denken of u dit ambt op u zou willen nemen.
Wij lopen anders de kans dat we binnen de kortste tijd ’s morgens of ’s avonds naar de kerk gaan en we geen voorganger hebben.
 
Ja en wat dan?????
 
Laten we hopen dat het niet zover zal komen en dat iemand van u opstaat om dit ambt van preekvoorziener op zich te nemen.
 
Laat ons niet in de kou staan!!!!!!
 
Meldt u aan, dit kan door contact op te nemen met de scriba Tineke Claus,
email: scriba@gknn.nl of per telefoon: 0528-341894.
 
Namens de kerkenraad mag ik u goede en gezegende kerstdagen toewensen, ze zullen anders zijn dan andere jaren, maar de kerstboodschap blijft hetzelfde:

 
Jezus is geboren!
Er komt Licht!
Voor ons allemaal.

 
 

Met een vriendelijke groet,
 
Namens uw kerkenraad
Tineke Claus, scriba
Email: scriba@gknn.nl
Tel.nr. 0528-341894 of 06 – 51 80 79 87

 

Covid-19 update #11 (05Nov2020)

Beste Gemeenteleden,

N.a.v. de aanscherping van de Corona maatregelen d.d. 3 november jl. en het dringende advies van de Overheid/PKN heeft de Kerkenraad op 5 november jl. de volgende besluiten genomen:

Alle bijeenkomsten - anders dan kerkdiensten – met meer dan 2 personen zullen worden afgelast tot 19 november a.s.
Op 19 november zullen we weer opnieuw bekijken wat dan de mogelijkheden zijn voor de dan geldende maatregelen/adviezen.
Bij deze dus het verzoek om vergaderingen/overleggen die voor de komende 2 weken al zijn doorgegeven aan de koster om die te annuleren en opnieuw in te plannen voor na 19 november.
Dit alles wel in overleg met de koster.
Voor het jeugdwerk geldt dat voor de jeugd tot 18 jaar onderling geen 1,5 meter afstand gehouden hoeft te worden. De leiding dienst wel 1,5 meter afstand te houden. Clubs kunnen gewoon blijven doorgaan.
Als kerkenraad vragen wij begrip van u voor de genomen besluiten.
 
M.b.t. het bijwonen van de Eredienst kunt u zich opgeven d.m.v. eerder gecommuniceerde middelen. Iedere week kunt u zich aanmelden tot de donderdag ervoor tot 18.00 uur. Gezien de restrictie van 30 personen kan het dus voorkomen dat u niet bij de dienst aanwezig kunt zijn, wij vragen u daarvoor om uw begrip.
Wanneer u zich heeft opgegeven kunt u er vanuit gaan dat u de dienst kunt bijwonen, zo niet dan krijgt u een berichtje van de scriba.
 
Tevens willen wij u vragen wanneer u zich opgegeven heeft voor een dienst en u komt niet dat u zich dan afmeldt. Op deze manier komt uw gereserveerde plaats vrij en kunnen wij die voor een ander gemeentelid reserveren.
We hopen en bidden dat deze beperkende maatregelen niet te lang zullen duren.
 
Met een vriendelijke groet,


Namens uw kerkenraad,

Tineke Claus, scriba

Email: scriba@gknn.nl

Tel.nr. 0528-341894 of 06 – 51 80 79 87

 

 

 

Covid-19 update #10 (08Okt2020)

 

Beste Gemeenteleden,

N.a.v. de aanscherping van de Corona maatregelen en het dringende advies van de Overheid/PKN heeft de Kerkenraad op 5 oktober jl. de volgende besluiten genomen:

  - Met ingang van zondag 11 oktober a.s. mogen er maximaal 30 personen aanwezig zijn tijdens de eredienst. Dit is exclusief medewerkers (voorganger, dienstdoende ouderling/diaken, organist, koster, beamerteamleden en coördinatoren).

 - Gemeentezang zal voorlopig niet plaatsvinden.

 - Tijdens het betreden van de Kerk en ‘De Rank’ is het verplicht om een mondkapje te dragen. Tijdens verplaatsingen dient u het mondkapje ook te dragen, wanneer u zit mag het mondkapje af.

 - Club/clubcatechese kan gewoon door blijven gaan conform RIVM-maatregelen en het maximaal aangegeven personen per ruimte.

 - Vergaderingen kunnen doorgaan maar de Kerkenraad adviseert elke commissie om kritisch te kijken of de vergadering van dringend belang is. Wanneer de vergadering uitgesteld kan worden heeft dit de voorkeur.

 - De viering van het Heilig Avondmaal zal verplaatst worden naar zondag 20 december a.s.

 - De geplande gemeentevergadering zal verplaatst worden naar een nader te bepalen datum.

 - Bijzondere diensten zoals bevestiging en afscheid van ambtsdragers/contactpersonen, belijdenisdienst en de Eeuwigheidszondag blijven doorgaan. De betrokken gemeenteleden zullen benaderd worden omtrent de opgave van genodigde personen.

 - Koffiedrinken na de dienst zal voorlopig niet doorgaan.

 - De besluiten zijn genomen voor de duur t/m november 2020. In november, of indien de situatie dat eerder van zich verlangt, zal de kerkenraad zich opnieuw beraden over de maatregelen conform de dan geldende maatregelen en adviezen van de Overheid/PKN.

 

M.b.t. het bijwonen van de Eredienst kunt u zich opgeven d.m.v. eerder gecommuniceerde middelen. Iedere week kunt u zich aanmelden tot de donderdag ervoor tot 18.00 uur.

Gezien de restrictie van 30 personen kan het dus voorkomen dat u niet bij de dienst aanwezig kunt zijn, wij vragen u daarvoor om uw begrip.

 

Uiteraard kunt u dan de dienst online volgen via http://www.gknn.nl/samenkomsten/kerkdienst-bekijken

Tevens willen wij u vragen wanneer u zich opgegeven heeft voor een dienst en u komt niet dat u zich dan afmeldt. Op deze manier komt uw gereserveerde plaats vrij en kunnen wij die voor een ander gemeentelid reserveren.

 

Als kerkenraad valt het ons zwaar om dergelijke besluiten te nemen en hopen wij dat wij nogmaals mogen rekenen op uw begrip.

We hopen en bidden dat deze situatie van beperkende maatregelen niet te lang zal duren.

 

Met een vriendelijke groet,

Namens uw kerkenraad

Tineke Claus, scriba

Email: scriba@gknn.nl

 

Covid-19 update #9 / Gebruiksplan Covid-19(23Sep2020)

 

U kunt het Gebruiksplan Covid-19 hier vinden.

 

 

Covid-19 update #8 / Aanvang kerkdiensten in de kerk(31Jul2020)

Geachte gemeenteleden,

Zondag 13 september a.s. zal in de morgendienst om 9.30 uur de her ingebruikname van de kerkzaal zijn. We zullen dan dus weer, met in achtneming van de maatregelen van het COVID 19, kerkdiensten houden in de kerkzaal.

In dit weekend van 12 en 13 september willen we ook aandacht besteden aan zowel de start van het winterseizoen, bezichtiging vernieuwde kerkzaal als aan de her ingebruikname van de kerkzaal.

Het programma ziet er globaal als volgt uit:

Zaterdag 12 september:

-        14.00 – 15.00 uur bezichtiging kerkzaal

-        15.15 – 16.15 uur bezichtiging kerkzaal

-        vanaf 16.30 uur bezichtiging kerkzaal deelnemers BBQ

-        17.30 – 21.00 uur BBQ met tussentijds een spel voor de jeugd

Zondag 13 september:

-        9.30 uur de her ingebruikname van de kerkzaal

-        na de dienst is er koffiedrinken

 

Voor gemaakte onkosten zal er, net als andere jaren, gevraagd worden om een vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage kan worden gedaan in de bus die bij de BBQ komt te staan.

In week 35 (24 – 29 augustus) zullen de contactpersonen een opgavebriefje bij de gemeenteleden brengen waarop u zich kunt aanmelden voor zowel de kerkdienst, de bezichtiging van de kerkzaal als de BBQ.

Voor woensdag 2 september zullen de briefjes weer worden opgehaald of u wordt gebeld door de contactpersoon.

Opgave voor zowel de kerkdienst, de bezichtiging van de kerkzaal als de BBQ is noodzakelijk i.v.m. de maatregelen betreffende het COVID 19.

In de Gids van september zult u verder bericht ontvangen.

Voor vragen kunt u terecht bij Annie Hepping, Arno Kats of bij de scriba Tineke Claus.

 

Covid-19 update #7 (29Jun2020)

Beste gemeenteleden,

In de afgelopen jaren hebben wij als gemeentes tijdens de vakantieperiode gezamenlijke diensten gehouden. Dit tot beider grote tevredenheid.

Voor dit jaar hebben wij echter in goed overleg besloten om deze diensten, i.v.m. de coronaperikelen en alles wat dit met zich meebrengt door de voorwaarden van het houden van kerkdiensten, tijdelijk op te schorten.

Zo kunnen de beide kerkenraden hun diensten zo adequaat mogelijk afstemmen op hun eigen gemeentes.

Door het minimale aantal bezoekers dat een kerkdienst mag/kan bezoeken is er van gezamenlijkheid weinig of geen sprake, wat toch wel één van de belangrijkste doelstellingen van de gezamenlijke diensten is.

In september komen de moderamina weer bij elkaar om te bekijken wanneer of het houden van gezamenlijke diensten weer mogelijk is. Dit zal mede afhankelijk zijn van de (corona)maatregelen die er dan gelden.

Hopende u allen hiermede ten volle te hebben geïnformeerd

 

namens de moderamina van beide kerken

Tineke Claus, scriba Gereformeerde Kerk

Johan Lunenborg, scriba Hervormde Gemeente

 

Covid-19 update #6 (28Mei2020)

Beste Gemeenteleden,
 
Ondanks alle gastvrijheid die wij bij de Hervormde Gemeente “de Brug” mochten ontvangen om in relatie met hen online kerkdiensten uit te zenden, is de kerkenraad van mening dat nu het moment is gekomen om toch, ook gezien de onduidelijkheid over de komende tijd (coronavirus), eigen diensten te gaan uitzenden vanuit ons jeugdgebouw “de Rank”.
Dit ook na veel vragen van gemeenteleden die beelden uit de eigen kerk hebben gemist.
 
Op deze manier kunnen wij zo ook meer contact houden met onze eigen gemeenteleden, dit m.b.t. de mededelingen, de bloemengroet, de activiteiten zoals b.v. van de jeugd.
Kortom ook in deze hectische tijd kunnen wij zo de onderlinge band / het medeleven met elkaar bevorderen door dit in eigen diensten mee te beleven.
 
Wij willen u / jij daarom meedelen dat u / jij vanaf zondag 31 mei a.s. (1ste Pinksterdag), elke zondagmorgen een dienst vanuit “de Rank” kunt bekijken.
De beelden zijn vanaf 9.30 uur te bekijken of te beluisteren.
 
Onderstaande mogelijkheden geven aan waarop dat kan:
 -Kerk-TV: voor meer informatie over Kerk-TV-abonnementen kan er contact opgenomen worden met de Diaconie. (H. Zilverberg)
-Facebookpagina Gereformeerde Kerk Nieuweroord-Noordscheschut:
https://www.facebook.com/gknn2 
-Website Gereformeerde Kerk Nieuweroord-Noordscheschut:
https://www.gknn.nl/samenkomsten/online-kerkdienst
-YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCDhDaTKg6-WaWRd2io79A6g/featured
 
Wij hopen, in deze toch wel bewogen tijd, met elkaar verbonden te mogen zijn.
Hopende op gezegende diensten.

Covid-19 update #5 (08Mei2020)

Beste Gemeenteleden,

Met het uitbreken van de Covid-19 pandemie zijn we, zoals ook in de Gids al een paar keer is meegedeeld, als gemeente met elkaar in een uitzonderlijke situatie beland. Ook voor het kerkelijk leven van onze gemeente heeft het verstrekkende gevolgen.

Veel maatregelen die de PKN en andere instanties eerder in verband met Covid-19 hebben afgekondigd worden verlengd t/m Pinksteren. En wat daarna volgt?

Wij zullen naar verwachting nog geruime tijd met maatregelen te maken hebben. Toch hopen we met elkaar verbonden te blijven, te inspireren en bovenal vertrouwen te hebben.

In deze onzekere tijd heeft de kerkenraad daarom een aantal beslissingen moeten nemen en die willen we via deze Nieuwsbrief met u delen.

Kerkdiensten:

Ondanks alle gastvrijheid die wij mochten ontvangen om in relatie met de Hervormde Gemeente “de Brug” online kerkdiensten uit te zenden, is de kerkenraad van mening dat nu het moment is gekomen om, ook gezien de onduidelijkheid over de komende tijd, eigen diensten te gaan uitzenden vanuit de Rank. Dit m.i.v. zondag 7 juni a.s. of indien mogelijk eerder.

Voorlopig als proef om 9.30 uur.

Wij hebben op deze wijze meer invloed op keuzes in voorgangers maar ook kunnen we meer contact houden met onze eigen gemeenteleden dit m.b.t. mededelingen, bloemengroet, activiteiten (b.v. de jeugd), zodat we in deze hectische tijd de onderlinge band/ het meeleven met elkaar kunnen bevorderen. Houdt de website van de kerk en Facebook over dit punt in de gaten.

Viering Heilig Avondmaal:

De viering, die gepland staat voor D.V. zondag 14 juni a.s. zal tot een nader te bepalen datum worden uitgesteld. (wij wachten hiermee op nieuwe richtlijnen en Theologische Overdenking vanuit de PKN)

Bloemengroet:

M.i.v. zondag 3 mei jl. worden er weer bloemen gebracht naar gemeenteleden. De bloemen worden gekocht bij Tuincentrum Strijker en zullen door de desbetreffende contactpersonen naar de gemeenteleden worden gebracht. (wel met inachtneming van de maatregelen van de RIVM)

Collectes:

U begrijpt dat we in deze tijd inkomsten missen, maar dat heel veel kosten gewoon doorgaan.

Mogen wij u daarom vragen uw bijdragen over te maken op:

*          Kerk:                           NL 87 RABO 0329.0847.63

*          Diaconie:                    NL 77 RABO 0329.0593.35

*          Zendingscommissie:   NL 06 INGB 0003 1677 38

 

Renovatie Kerkzaal:

De kerkenraad heeft haar fiat aan het CvK gegeven om verder te gaan met de renovatie van de kerkzaal. Dit omdat de kerkenraad, maar ook een ieder beter op de hoogte is van wat de consequenties kunnen zijn m.b.t. Covid-19.

Verder ook omdat mochten er weer kerkdiensten gehouden kunnen worden wij dan rekening moeten houden met de 1,5 afstandsregel en dat is in de Rank (bijna) niet mogelijk. Naar verwachting zal deze maatregel nog wel een tijd aanhouden.

De kerkenraad adviseert om met groepjes vrijwilligers van hooguit 6 personen te gaan werken. Hierbij moeten de regels van het RIVM goed in acht worden genomen b.v. de hygiëne. M.b.t. het vergaderen adviseert de kerkenraad met niet meer dan 6 personen te vergaderen.

Van uw Pastor Hans Lowijs:

“Raak mij niet aan”

Nooit eerder kregen deze woorden zoveel betekenis en lading als in de achterliggende drie maanden. Aanraken is een uiting van intimiteit, vriendschap, genegenheid, liefde en vertrouwen en dan lees je in de Bijbel (Johannes 20) ineens, dat de Here Jezus nota bene tegen één van zijn discipellinnen deze woorden uitspreekt: “Raak mij niet aan…” Dit terwijl zij iemand is, die haar Heiland sinds haar ‘vrijmaking’ van demonen, alledag is gevolgd. Zij buigt in blijde aanbidding maar grijpt tegelijk Zijn enkels stevig vast om Hem nooit meer los te laten, al te bang om Hem opnieuw kwijt te raken. Wat kun je je dat goed voorstellen.

Toch is haar beweging in tegenspraak met wat Jezus zal doen, móet doen. Maria drukt Hem met kracht ‘tegen de aarde’, terwijl Jezus voornemens is om juist van de aarde los te komen naar omhoog, naar het Vaderhuis. Vandaar Jezus’ liefdevolle, maar indringende woorden: “Raak mij niet aan, houd mij niet op déze manier, op jóuw manier vast. Je hebt mij immers al gevonden op zo’n manier, dat je Mij nooit meer zult kúnnen verliezen. Al ben Ik lijfelijk dan niet meer bij je in Woord en Geest Ik zal je nooit meer loslaten. Houd dát vast!”

Een doordenker voor deze tijd.

Niet aanraken op ónze manier, maar vasthouden op Zijn manier!

Pastoraat:

Als je niet (dicht) bij elkaar in de buurt mag/kan komen, kan de mail of telefoon uitkomst geven. Mocht u of jij, om wat voor reden ook (extra) pastoraal contact willen – of u leeft met bepaalde vragen – dan kunt u altijd mailen naar pastor Hans Lowijs, pastor@gknn.nl of bellen naar

0528-242163. Of via een telefoontje naar uw ouderling of contactpersoon.

Wij denken in deze tijd aan elkaar, bidden voor elkaar en houden vast aan de Hoorder van het gebed, Die gisteren en heden Dezelfde is tot in alle eeuwigheid.

 

Covid-19 update #4 (07Apr2020)

Beste Gemeenteleden,
Graag brengen wij het volgende onder uw aandacht.

Openstelling Kerk.
In De Gids, en via andere wegen, heeft u kunnen lezen dat het coronavirus de Kerkenraad dwingt tot maatregelen die nog niet eerder aan de orde zijn geweest.

De Kerkenraad volgt daarbij de richtlijnen en adviezen van de Overheid, RIVM, PKN en Classis. Op 31 maart heeft de Overheid besloten ‘dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht’.

De Kerkenraad heeft eerder besloten, n.a.v. advies van de PKN, dat de kerkelijke (bij) gebouwen tot 1 juni ‘gesloten’ blijven maar wil liever de lijn van de Overheid volgen.
Dat betekent dat er tot 28 april geen activiteiten/vergaderingen onder kerkelijke verantwoordelijkheid plaatsvinden. Dan zal er binnen de kerkenraad herbezinning plaatsvinden.
De voorgestelde maatregelen dwingt ons mensen tot nadenken en tot het nemen van moeilijke beslissingen. Zowel in huis als buiten onze huizen. We merken bijvoorbeeld hoe zwaar het mensen valt dat men kinderen, kleinkinderen (haast) niet meer zien. Onze verjaardagen, jubilea etc. kunnen niet meer worden gevierd zoals we dat altijd gewend waren. We hopen en bidden dat na 28 april de situatie weer zo genormaliseerd is dat er weer ruimte is om dingen op te pakken.

Online (Kerk) diensten.
Er wordt nog wel eens gevraagd hoe zit het met de kerkdiensten. Hierin volgt de Kerkenraad ook de richtlijnen van de Overheid en PKN.
Deze geven aan: “…. Andere samenkomsten zijn tot en met 28 april verboden, zoals culturele instellingen waarbij publiek samenkomt.
Hierin zijn echter enkele uitzonderingen:
•    Uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen kunnen doorgaan als er maximaal 30 personen bij elkaar zijn en er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden.
•    Religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten vinden bij voorkeur online plaats; ze kunnen fysiek alleen doorgang vinden als er maximaal 30 personen bij elkaar zijn die altijd 1,5 meter afstand houden’.
Gezien de vele vraag die er - en de vele positieve reactie die we ontvangen - maar ook gezien de ouderen met Kerk-TV - die zich ‘buitengesloten’ en eenzaam voelen - heeft de Kerkenraad besloten om Online Diensten te streamen samen met de De Brug en Chr.Geref. Kerk. Daarvoor is het nodig dat er af en toe iemand van GKNN in de Immanuël-kerk aanwezig is. Er wordt naar toe gewerkt dat, indien mogelijk, dit zonder hulp van GKNN kan plaatsvinden, om zo met zo min mogelijk mensen in de kerk aanwezig te zijn. Wilt u in deze dienst voorbede geef dat dan door aan de scriba of uw voorganger.
In plaats van bloemen gaat er in deze tijd een kaartje naar desbetreffende.

Verder mag u nogmaals bellen voor informatie, hulpvragen, ondersteuningsgesprek.
•    voor pastorale vragen: Hans Lowijs, pastor. (tel. 242163)
•    voor diaconale vragen: Gert Neutel (tel. 343837)
•    Voor overige vragen: Bel of mail gerust naar Tineke Claus, tel. 341894, Scriba GKNN

We houden u op de hoogte. Zie onze website: www.gknn.nl en Facebookpagina.
Het zijn nogmaals bijzondere tijden en ook staan we welllicht verschillend in wat (nog) wel of niet kan. Laten we ons best doen als gemeente van Jezus Christus om elkaar vast te houden en dat de situatie, waarin we ons bevinden, ons leidt tot het goede in elkaar te zoeken en ook om samen te zoeken naar mogelijkheden, om zo de verbondenheid met God in ons dagelijks leven zo goed en zo kwaad mogelijk, met elkaar te blijven vieren.We bidden om Gods wijsheid in alles wat op ons afkomt en hopen dat u en jij met ons meebidt. Dat God met Zijn Geest ons allen door deze moelijke tijd mag leiden door Zijn Geest.

Uw Kerkenraad.

 

Covid-19 update #3 (27Mar2020)

Gevolgen kerkelijke activiteiten in verband met coronavirus. 

De kerkklokken worden nog steeds geluid de woensdagavonden en op steeds grotere schaal. Als een teken van hoop en verbondenheid in deze verwarrende tijd van Corona en alle maatregelen die daarmee samenhangen. Het is een bijzondere periode en de situatie verandert ook voortdurend, moeilijk om mee om te gaan voor velen in onze samenleving. Bezoeken van mensen, samenkomen, herdenken en vieren zijn allemaal zaken die met de nodige maatregelen zijn omgeven.
Hoe mooi is het dat er op allerlei andere manieren contact wordt gezocht.
Het oprukkende virus dwingt ook de kerkenraad tot maatregelen die nog niet eerder aan de orde waren. Daarbij heeft ze besloten dat de kerkelijke (bij) gebouwen in principe tot 1 juni ‘gesloten’ zijn. Wij volgen daarbij de richtlijnen die via Overheid, RIVM, PKN en Classis tot ons komen. Dat betekent dat er – behalve bouwactiviteiten waarbij de verantwoording bij de Aannemers liggen – er geen activiteiten/ vergaderingen onder kerkelijke verantwoordelijkheid meer plaatsvinden. Bij uitvaarten mogen nog maximaal 30 mensen aanwezig zijn met in acht nemen van alle andere voorzorgsmaatregelen; geen handdrukken, niet elkaar aanraken, 1,5 meter afstand en de nodige hygiëne, geen koffie en nazit.

We zijn altijd erg blij dat er zovelen zich betrokken tonen bij het werk in onze

gemeente. Nu is de situatie helaas heel anders. We gaan ervanuit dat de betrokkenheid er nog steeds is, maar dat nu ieders gezondheid voor gaat.

U mag ons gerust bellen voor informatie, hulpvragen, ondersteuningsgesprek.
* voor pastorale vragen: Hans Lowijs, pastor. (tel. 242163)
* voor diaconale vragen: Gert Neutel (tel. 343837) 
* voor overige vragen: Bel of mail gerust naar Tineke Claus, (tel. 341894). scriba@gknn.nl

We houden u op de hoogte. Zie onze website: www.gknn.nl  en Facebookpagina.

Kijkt u even om u heen en informeer b.v. onze ouderen die niet deze mogelijkheden kennen.  

Het zijn bijzondere tijden. En ook staan mensen er soms verschillend in zo ervaren we, maar we hopen u en jou hiermee wat duidelijkheid te hebben gegeven.

Uw gezondheid is ook onze zorg.

Laten we ons best doen om als gemeente van Jezus Christus elkaar vast te houden en om samen te zoeken naar mogelijkheden, om de verbondenheid met God in ons dagelijks leven zo goed en zo kwaad mogelijk, met elkaar te blijven vieren. Wij houden er rekening mee dat er komende weken wellicht nog meer aanvullende maatregelen genomen moeten worden.

Wij bidden dat God ons met Zijn Geest nabij mag zijn en Hij ons op de juiste wijze mag leiden in deze moeilijke tijden.

Uw Kerkenraad.

 

Covid-19 update #2

Met ingang van zondag 15 maart zullen kerkdiensten en alle kerkelijke activiteiten afgelast worden tot 31 maart.

 

Covid-19 update #1

Beste gemeenteleden,
De laatste weken zijn we opgeschrikt over de berichtgeving rondom het coronavirus. Waar dit eerst een ver-van-mijn-bed-show leek te zijn, blijkt dat het virus in Europa en nu ook in Nederland in rap tempo voor veel besmettingen zorgt. Eerder deze week zijn er voorzorgsmaatregelen bekend gemaakt om besmetting tussen personen tot een minimum te beperken. Dit heeft ertoe geleid dat de overheid verscherpte additionele maatregelen heeft afgekondigd. De PKN heeft de verscherpte maatregelen overgenomen en het advies gegeven om bijeenkomsten met meer dan 100 personen af te lasten. Ook als het om kerkdiensten gaat.
Als Gereformeerde Kerk Nieuweroord – Noordscheschut willen we deze lijn van de PKN volgen. Daarom is besloten om, met ingang van zondag 15 maart a.s.1 lijn te trekken, en alle kerkelijke samenkomsten en activiteiten ook met minder personen, tot en met 31 maart as. af te lasten.
Het virus heeft ook gevolgen voor het pastoraat. Het bezoekwerk in de gemeente ligt de komende periode nagenoeg stil. We willen niet onnodig mensen, en dan met name ouderen en lichamelijk zwakkeren aan het risico van besmetting blootstellen. We zullen in de komende periode daarom voornamelijk ‘telefonisch pastoraat’ met ouderen en zieken houden. Zolang als nodig. In geval van noodpastoraat kunt u uiteraard contact opnemen met uw voorganger (242163)
In overleg wordt dan besloten hoe er eventueel geholpen kan worden.
De renovatiewerkzaamheden zullen zoveel mogelijk doorgang vinden, al of niet in aangepaste vorm.
Dit zijn voor ons zeer ingrijpende besluiten maar we hopen op ieders begrip hiervoor.
Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met onze scriba Tineke Claus.
We bidden voor kracht voor eenieder die zich inzet voor de bestrijding van dit virus en om Gods leiding en sturing in deze ontstane situatie en we willen u vragen om dit alles dan ook te gedenken in uw gebeden.

Namens de kerkenraad,
Voorzitter: Arjan Bisschop.
Scriba: Tineke Claus.

tip: Handen wassen, handen vouwen!